Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về việc sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP, đồng thời với việc cho phép chuyển lỗ cho 5 năm tiếp theo, đề nghị cho phép khấu trừ các khoản lỗ của năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vào năm lợi nhuận của năm 2019.

Thứ ba, 29-05-2020 | 09:28:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về việc sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP, đồng thời với việc cho phép chuyển lỗ cho 5 năm tiếp theo, đề nghị cho phép khấu trừ các khoản lỗ của năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vào năm lợi nhuận của năm 2019.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Các Doanh nghiệp, Hiệp hội

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Điều này cho phép doanh nghiệp chi trả nộp thuế trong vòng 2 năm 2019-2020 và giúp tránh phá sản cho những doanh nghiệp có lợi nhuận trong năm 2019 nhưng lại thua lỗ nhiều trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: 7802/BTC - CST; 3455/TCT-TTKT, Ngày: 26/06/2020

Nội dung trả lời:

Khoản 1 Điều 16 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH13 đã được sửa đổi tại khoản 10 Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 quy định: “1. Doanh nghiệp có lỗ được chuyển lỗ sang năm sau số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.”

Theo đó, doanh nghiệp có lỗ thì số lỗ này được chuyên sang năm sau(năm tiếp theo năm phát sinh lỗ) và không chuyển lỗ vào năm trước năm phát sinh lỗ. Đây cũng là thông lệ chung về thuế thu nhập doanh nghiệp của các nước.

Như vậy, số lỗ phát sinh trong năm 2020 (nếu có), doanh nghiệp sẽ được chuyển lỗ vào 05 năm tiếp theo (từ 2021 đến 2025). Việc đề xuất chuỵên lỗ vào năm trước của năm phát sinh lỗ cũng dẫn đến việc thay đổi số thuế đã quyêt toán, đã nộp của doanh nghiệp, phát sinh vướng mắc trong việc thực hiện và công tác quản lý cũng như không phù hợp với quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách.

Tổng cục Thuế xin có ý kiến như sau:

Thực hiện chỉ đạo và kết luận của Thủ tướng Chính phủ, tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Ngày 24/6/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực kế từ ngày ký.

Tổng cục Thuế đã có công văn số 2835/TCT-TTKT ngày 14/7/2020 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW hướng dẫn tố chức thực hiện Nghị định số 68/2020/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế xin gửi kèm công văn hướng dẫn thực hiện Nghị định để VCCI phối hợp trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp.

Ý kiến bạn đọc (0)