Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thu tiền sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền?

Thứ năm, 07-09-2023 | 14:51:00 PM GMT+7 Bản in
Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất được giao không đúng thẩm quyền trước 1/7/2004, đất đó không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch nhưng tại thời điểm cấp GCN có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp GCN và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ  quy định:

"2. Diện tích đất còn lại không có nhà ở (nếu có) được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng sử dụng khi cấp Giấy chứng nhận. Nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích đất ở và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

Để thực hiện theo đúng quy định và bảo đảm quyền lợi của nhân dân, ông Nguyễn Cảnh Thông (Nghệ An) đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn xử lý trường hợp cụ thể tại địa phương ông như sau:

Ông A được xã giao đất trái thẩm quyền năm 1998, diện tích 200 m2. Ông A đã nộp đầy đủ tiền sử dụng đất theo đúng mức thu tại thời điểm giao đất. Đất của ông A hiện tại phù hợp quy hoạch, không tranh chấp, đủ điều kiện để được cấp GCN quyền sử dụng đất nhưng hiện trạng thửa đất không có nhà ở.

Mặc dù đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại thời điểm giao đất thì trường hợp như của ông A có phải tiếp tục nộp tiền sử dụng đất để được cấp GCN quyền sử dụng đất (coi như diện tích đất còn lại không có nhà ở là 200 m2) theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP nêu trên hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 6 Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, được bổ sung theo quy định tại Khoản 19 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP đã quy định:

"6. Trường hợp người đề nghị cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, đất đó không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch nhưng tại thời điểm cấp GCN có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp GCN và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định".

Về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, đề nghị ông gửi ý đến cơ quan tài chính để được hướng dẫn theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin đến ông được biết để nghiên cứu, thực hiện.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/thu-tien-su-dung-dat-giao-khong-dung-tham-quyen-102230905134827823.htm

Ý kiến bạn đọc (0)