Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị xử lý hành vi trốn thuế.

Thứ sáu, 12-08-2020 | 11:35:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị xử lý hành vi trốn thuế.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH TMSX-VTB Giang Thủy

Công văn: 1300/PTM - KTTH, Ngày: 11/08/2020

Nội dung kiến nghị:

Việc chậm khởi tố các đối tượng là tội phạm trốn thuế (phạm tội từ năm 2011) gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho Ngân sách và dẫn tới mất an toàn, an ninh tài chính Quốc gia.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài Chính; UBND Thành phố Hải Phòng; Viện Kiểm sát ND tối cao

Công văn: 9218/BTC - TCT, Ngày: 31/07/2020

Nội dung trả lời:

Đối với nội dung đơn liên quan đến việc hoàn thuế của Công ty Giang Thủy và việc Công ty Giang Thủy tố cáo Công ty TNHH TMSX và thương mại Dũng Duyên trốn thuế: Cục Thuế TP. Hải Phòng đã có Công vãn số 1633/CT- TTr2 ngày 10/11/2015 và Chi cục Thuế quận Lê Chân đã có Công văn số 387/CCT-KTrl ngày 06/10/2015 trả lời Công ty Giang Thuỷ.

  1. Đối với nội đung Công ty Giang Thủy tố cáo sai phạm của những cán bộ lãnh đạo của Cục Thuế TP. Hải Phòng trong việc xử lý thuê của Công ty, Tông cục Thuế đã thực hiện giải quyết đơn theo quy định của pháp iuật, cụ thể:

Căn cứ quy định tại Điều 2, Luật Tố cáo ngày 11/11/2011 thì Người tố cáo là cá nhân và tại Khoản 4, Điều 2 Luật Tố cáo ngày 12/06/2018 thì Người tô cáo là công dân thực hiện quyền tố cáo nhưng Công ty TNHH Thương Mại-Sản Xuất và Vận Tải Biển Giang Thuỷ đã ký và đóng dâu văn bản dưới hình thức là pháp nhân. Vì vậy, đây không phải là đơn tô cáo của công dân nên không được giải quyết theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Tố cáo.

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 9, Luật Tố cáo ngày 11/11/2011 thì Người tố cáo có các nghĩa vụ: cung cấp thông tin cá nhân quy định tại Điều 23 của Luật này; Trình bày trung thực về nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo; Hợp tác với người giải quyết tố cáo khi có yêu cầu; Bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo sai sự thật của mình gây ra.

Để vụ việc giải quyết được khách quan, đúng quy định pháp luật thì Tổng cục Thuế đã có giấy mời nhiều lần gửi Công ty Giang Thủy và đã thành lập Tổ công tác đến làm việc tại trụ sở Công ty Giang Thủy nhưng Công ty không hợp tác, không làm việc và không cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Tổ công tác của Tông cuc Thuế. Do đó, Tổ công tác - Tống cuc Thuế đã làm việc với Đại diện UBND phường Đông Hải 1 cán bộ tư pháp và Công an Khu vực Phú Xá 1 để chứng kiến và được ghi nhận bằng Biên bản làm việc

Theo đó, Tổng cục Thuế đã thu thập chứng cứ, tài liệu tại chính quyền địa phưong, các ban ngành thành phố Hải Phòng và làm việc với các đơn vị, cá nhân được nêu trong đơn của Cồng ty Giang Thủy đề giải quyết khách quan, trung thực các nội dung đơn của Công ty theo hình thức đơn thư phản ánh. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 607/TCT-KTNB ngày 17/2/2016 và Công văn số 1878/TCT-KTNB ngày 10/5/2019 trả lời Công ty Giang Thuỷ.

  1. Nay, ông Nguyễn Thanh Thủy - Tổng giám đốc Công ty Giang Thuỷ tiếp tục có đơn tố cáo một số cán bộ lãnh đạo Tổng cục Thuế (Người ký văn bản trả lời Công ty và Người ký văn bản thông tin đến các đơn vị chuyển đơn đến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế) để gửi các cơ quan, Ban ngành nhưng không cung cấp tài liệu, chứng cứ nên không có căn cứ để xem xét, giải quyết.
  2. Bộ Tài chính đã có các văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ; các cá nhân, cơ quan, Ban ngành đã chuyển đơn đến Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế và trước đây đã trả lời Công ty Giang Thủy tại Công vãn số 15898/BTC-TCT ngày 07/11/2016.

Căn cứ quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiêu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh thì trường hợp ông Nguyễn Thanh Thủy - Tổng giám đốc Công ty Giang Thuỷ tiếp tục có đơn mà không có nội dung mới và không cung cấp các tài liệu, chứng cứ thì Bộ Tài chính sẽ không xem xét, trả lời.

Ý kiến bạn đọc (2)