Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Dự án nào doanh nghiệp được tự thành lập ban quản lý?

(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Thu Huyền (Hải Phòng) có 100% vốn Nhà nước. Công ty đang triển khai xây dựng trụ sở, là công trình dân dụng cấp III, dự án nhóm C. Nguồn vốn từ vốn khấu hao, xây dựng cơ bản, vốn đầu tư phát triển của công ty và các nguồn vốn hợp pháp khác do công ty huy động.

Có thể phân cấp cơ quan chuyên môn thẩm định dự án

(Chinhphu.vn) – Tùy thuộc cơ cấu tổ chức và năng lực của các phòng có chức năng quản lý xây dựng ở UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh có thể phân cấp cho các cơ quan này thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán thuộc các dự án do UBND cấp huyện và cấp xã quyết định đầu tư.

Chủ đầu tư hay cơ quan chuyên môn trình phê duyệt thiết kế, dự toán?

(Chinhphu.vn) – Theo quy định hiện hành, cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán.

Mặt hàng bắt buộc có chứng nhận kiểm dịch thực vật

(Chinhphu.vn) – Công ty cổ phần DEVYT (Hà Nội) có nhà máy chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu. Nguyên liệu sản xuất chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc theo phương thức tiểu ngạch nên không có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu.

Chào hàng cạnh tranh không thành có được chỉ định thầu?

(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Trần Minh Ơn (Kiên Giang) tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu san lấp mặt bằng trị giá hơn 3 tỷ đồng và đã thông báo đấu thầu trên báo đấu thầu 2 lần nhưng không có đơn vị mua hồ sơ.

Bộ Tài chính trả lời vướng mắc về đối tượng thanh toán phép

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Công Trứ (sjrnguyenkong@...) hỏi: Cụm từ “người miền xuôi” nêu tại Thông tư số 57/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được hiểu như thế nào?

Chậm giao hàng có được coi là hoàn thành hợp đồng?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp nhà thầu bị phạt hợp đồng do chậm giao hàng nhưng nhà thầu vẫn được tiếp tục thực hiện, hoàn thành hợp đồng và được chủ đầu tư nghiệm thu, thanh quyết toán thì được coi là nhà thầu đã hoàn thành hợp đồng.

Mua sắm thường xuyên áp dụng quy định nào?

(Chinhphu.vn) - Công ty ông Hà Công (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Nhà nước đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thông qua công tác xây dựng giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Được thuê tư vấn để lập dự án đầu tư xây dựng

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Đình Đại (Hà Nội) hỏi: Chủ đầu tư các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước không có khả năng lập kế hoạch bảo vệ môi trường các dự án cần được UBND cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thì có được thuê tư vấn lập không?

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ĐP hay Luật Tổ chức HĐND-UBND?

(Chinhphu.vn) - Kể từ ngày 1/1/2016, đối với văn bản của UBND và Chủ tịch UBND các cấp tại phần căn cứ pháp lý viện dẫn Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 làm cơ sở ban hành văn bản.