Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị NHNN chỉ đạo các NHTM cho phép các DN đầu tư vào lĩnh vực năng lượng được giảm yêu cầu về vốn tự có khi đi vay vốn (hiện là 30%-40% giảm xuống 15-20%) để có thể đầu tư vào lĩnh vực này, nhất là trong điện gió, điện mặt trời để phục vụ an ninh năng lượng.

Chủ nhật, 29-05-2020 | 13:35:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị NHNN chỉ đạo các NHTM cho phép các DN đầu tư vào lĩnh vực năng lượng được giảm yêu cầu về vốn tự có khi đi vay vốn (hiện là 30%-40% giảm xuống 15-20%) để có thể đầu tư vào lĩnh vực này, nhất là trong điện gió, điện mặt trời để phục vụ an ninh năng lượng.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị NHNN chỉ đạo các NHTM cho phép các DN đầu tư vào lĩnh vực năng lượng được giảm yêu cầu về vốn tự có khi đi vay vốn (hiện là 30%-40% giảm xuống 15-20%) để có thể đầu tư vào lĩnh vực này, nhất là trong điện gió, điện mặt trời để phục vụ an ninh năng lượng.


Đơn vị phản hồi: Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng thương mại

Công văn: 6424/NHNN-TD, Ngày: 07/09/2020

Nội dung trả lời:

  1. Hiện nay việc xem xét cho vay của tổ chức tín dụng với khách hàng thực hiện theo các quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN. Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 39/2016/TT-NHNN thì mức cho vay lả do tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng trên cơ sở phương án sử dụng vốn, khả năng tài chính của khách hàng, các giới hạn cấp tín dụng đối với khách hàng và khả năng nguôn vốn của tổ chức tín dụng. Như vậy, theo quy định, mức cho vaỵ và yêu cầu về tỷ lệ vốn đối ứng của doanh nghiệp khi vay vốn thuộc thẩm quyền quyết định của TCTD và khách hàng, pháp luật về cho vay tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN không quy định về mức vốn tự có tối thiểu.
  2. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã ban hành các chính sách hỗ trợ cụ thể đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid như: cơ cấu nợ giữ nguyên nhóm nợ, miễn, giảm lãi, phí cho vay mới...

Trên đây là ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, xin gửi Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình để biết và thực hiện

Ý kiến bạn đọc (0)