Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị cơ quan thuế phối hợp với VCCI, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức các khóa đào tạo, phổ biến chính sách, thông tin, nghiệp vụ cho doanh nghiệp thường xuyên hơn nữa với quy mô lớp tập huấn khoảng 40-50 người để doanh nghiệp hiểu rõ hơn về những thay đổi trong chính sách thuế gần đây.

Thứ năm, 21-07-2016 | 16:08:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị cơ quan thuế phối hợp với VCCI, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức các khóa đào tạo, phổ biến chính sách, thông tin, nghiệp vụ cho doanh nghiệp thường xuyên hơn nữa với quy mô lớp tập huấn khoảng 40-50 người để doanh nghiệp hiểu rõ hơn về những thay đổi trong chính sách thuế gần đây.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp NVV - VCCI

Công văn: , Ngày: 21/07/2016

Nội dung kiến nghị:

Về lĩnh vực thuế: các cơ chế chính sách về thuế đã được cải thiện rất nhiều, tiết kiệm  không  ít  thời  gian  và  giải  quyết  được  nhiều  khó  khăn,  vướng mắc  cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2016, Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 về sửa đổi các luật về thuế 2016 bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 70/2014/QH13, Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH1. Vì vậy, hiện nay, doanh nghiệp đang rất mong muốn được cơ quan thuế hướng dẫn thực hiện về những điểm sửa đổi, bổ sung này.

Việc tuyên truyền thông tin, hướng dẫn về thuế là việc rất cần thiết giúp doanh nghiệp hiểu đúng, hiểu đầy đủ về những cơ chế, chính sách và các thủ tục, nghiệp vụ của thuế. Từ đó, doanh nghiệp sẽ giảm bớt được những khó khăn trong quá trình thực thi nghĩa vụ thuế.

Một ví dụ về việc doanh nghiệp không hiểu đầy đủ quy định về thuế là: theo kiến nghị của Hiệp hội DN tỉnh An Giang, có một số DNNVV thắc mắc về mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng cho doanh nghiệp mình. Theo các doanh nghiệp này thì họ là DNNNVV (định nghĩa về DNNVV theo nghị định 56/2009 là có vốn đăng ký ≤ 20 tỷ hoặc có số lao động ≤ 300 lao động) được áp mức thuế suất 20% nhưng trên thực tế cơ quan thuế lại dựa vào mức doanh thu trên 20 tỷ đồng/năm của doanh nghiệp để áp mức thuế suất 22%.  Thực ra, các doanh nghiệp này không nắm biết kịp thời quy định thuế nên xảy ra tình trạng thắc mắc nói trên vì hướng dẫn về áp dụng mức thuế suất TNDN đã được quy định rõ ràng tại thông tư 78/2014/TT-BTC, điều 11, khoản 2 (Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%).

Vì vậy, đề nghị cơ quan thuế phối hợp với VCCI, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức các khóa đào tạo, phổ biến  chính sách, thông tin, nghiệp vụ cho doanh nghiệp thường xuyên hơn nữa với quy mô lớp tập huấn khoảng 40-50 người để doanh nghiệp có cơ hội nêu ra các câu hỏi, vướng mắc.


Đơn vị phản hồi: Bộ tài chính, Tổng cục thuế

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)