Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Có phải bồi dưỡng chương trình lãnh đạo cấp phòng khi được bổ nhiệm?

Thứ tư, 15-06-2022 | 11:33:00 AM GMT+7 Bản in
Cơ quan của ông Nguyễn Tấn Kiên (Đắk Nông) tương đương cấp sở. Trước đây, do cơ cấu tổ chức nên cơ quan không có các phòng. Ông được quy hoạch chức danh và được cử đi bồi dưỡng nên có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương.

Hiện nay, sau khi sát nhập thì cơ quan ông Kiên có tổ chức cấp phòng nên ông được bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng.

Ông Kiên hỏi, ông có phải đi bồi dưỡng chương trình lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương hay không, vì ông đã hoàn thành bồi dưỡng chương trình cấp cao hơn. 

Đồng thời, ông Kiên kiến nghị Bộ Nội vụ có hướng dẫn chung để các địa phương, đơn vị trong cả nước thực hiện thống nhất nhằm vừa bảo đảm quyền lợi của các đối tượng có liên quan nhưng cũng tránh lãng phí trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 18/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP quy định: "Cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP hoặc đã được bổ nhiệm vào chức vụ, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 30/6/2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng tương ứng theo quy định của Nghị định này".

Trường hợp của ông Nguyễn Tấn Kiên đã được bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng trước ngày 30/6/2022 thì không phải đi bồi dưỡng chương trình lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Về kiến nghị của ông, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, xem xét.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/co-phai-di-boi-duong-chuong-trinh-lanh-dao-cap-phong-khi-duoc-bo-nhiem-102220608102432351.htm

Ý kiến bạn đọc (0)