Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về tiếp cận chính sách gia hạn thời gian nộp phí công đoàn, đề nghị xem xét lại điều kiện được hưởng chính sách, như quy định hiện nay không mang tính chất khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho NLĐ. Kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động VN sửa đổi, điều chỉnh lại điều kiện quy định hiện nay và thay thế bằng điều kiện doan nghiệp có tỷ lệ doanh thu hoặc lợi nhuận giảm từ 20% so với cùng kỳ trở lên sẽ được tiếp cận chính sách hỗ trợ này.

Thứ sáu, 29-05-2020 | 14:13:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về tiếp cận chính sách gia hạn thời gian nộp phí công đoàn, đề nghị xem xét lại điều kiện được hưởng chính sách, như quy định hiện nay không mang tính chất khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho NLĐ. Kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động VN sửa đổi, điều chỉnh lại điều kiện quy định hiện nay và thay thế bằng điều kiện doan nghiệp có tỷ lệ doanh thu hoặc lợi nhuận giảm từ 20% so với cùng kỳ trở lên sẽ được tiếp cận chính sách hỗ trợ này.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội điện tử VN

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

DN phản ánh khó tiếp cận chính sách này do vướng mặc điều kiện được hưởng CS tương tự như của cơ quan BHXH. 

Thực tế nhiều DN bị ảnh hưởng và giảm doanh thu từ 20-30% nhưng khoogn tiếp cận được chính sách hỗ trợ vì được cho vào loại 2, không bị ảnh hưởng trực tiếp.


Đơn vị phản hồi: Tổng liên đoàn Lao động

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)