Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Ủy quyền làm thủ tục hành chính, nộp hồ sơ trực tuyến thế nào?

Thứ sáu, 17-03-2023 | 14:58:00 PM GMT+7 Bản in
Bà Nguyễn K.D. (Cà Mau) có Giấy ủy quyền thay mặt nộp hồ sơ, tuy nhiên bà lại không được thay mặt lấy tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia của người được ủy quyền mà phải có tài khoản của chủ sử dụng đất. Bà đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về vấn đề này.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau trả lời vấn đề này như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 28/2/2023 của UBND tỉnh triển khai Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm "Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau", Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 2/3/2023 về triển khai Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm "Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường".

Để bảo đảm triển khai thực hiện đạt được các chỉ tiêu theo nội dung Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất tinh và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố Cà Mau phải thực hiện 100% hồ sơ trực tuyến (trừ những trường khách quan, như người dân không có thiết bị điện thoại thông minh để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến) đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất tỉnh và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố Cà Mau được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các huyện, thành phố Cà Mau.

Riêng đối với trường hợp người thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì hướng dẫn người được ủy quyền tạo tài khoản Dịch vụ công quốc gia hoặc của tỉnh theo thông tin của người ủy quyền, để thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tại Điểm a Khoản 1 Điều 21a quy định về tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính:

"Kiểm tra, xác thực tài khoản số của cá nhân, tổ chức thông qua số định danh cá nhân của công dân Việt Nam hoặc số hộ chiếu (hoặc số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế) của người nước ngoài và mã số của tổ chức theo quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa có tài khoản số, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa hướng dẫn thực hiện hoặc tạo tài khoản cho cả nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. Trường hợp ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính, tài khoản số được xác định theo số định danh của tổ chức, cá nhân ủy quyền".

Do đó, việc bà D. được ủy quyền nộp hồ sơ nhưng lấy tài khoản của cá nhân để nộp thay cho chủ sử dụng đất là chưa đúng quy định nêu trên.

Vì vậy, đối với trường hợp người thực hiện thủ tục hành chính ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có chỉ đạo Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tinh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện theo quy định.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/uy-quyen-lam-thu-tuc-hanh-chinh-nop-ho-so-truc-tuyen-the-nao-102230316113945475.htm

Ý kiến bạn đọc (0)