Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Tiêu chí đánh giá năng lực tài chính nhà thầu

Thứ tư, 20-04-2016 | 09:08:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì một trong những tiêu chí đánh giá về năng lực tài chính của nhà thầu là kết quả hoạt động tài chính của nhà thầu.

Theo phản ánh của ông Đỗ Đức Mạnh, công tác tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổ chuyên gia của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đang thực hiện đánh giá Hồ sơ dự thầu của nhà thầu tham gia gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

Theo hướng dẫn của tiêu chí đánh giá 3.1 Mục 2.1 Chương III của Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì: “Nhà thầu nộp báo cáo tài chính từ năm 2012, 2013, 2014 để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu. Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm 2014 phải dương.”.

Tuy nhiên, tại Báo cáo tài chính có ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên như sau: “Do được bổ nhiệm làm kiểm toán viên của Công ty sau ngày 31/12/2014 nên chúng tôi không thể tham gia quan sát công tác kiểm kê tiền mặt tồn quỹ vào thời điểm kết thúc năm tài chính 2014, chúng tôi cũng không thực hiện được các thủ tục kiểm toán thay thế để đưa ra ý kiến về tính hiện hữu và giá trị của số dư tiền mặt tồn quỹ tại ngày 31/12/2014 và các ảnh hưởng của nó tới báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày”.

Ông Mạnh hỏi, Báo cáo tài chính của nhà thầu có đáp ứng tiêu chí “lành mạnh” được ghi trong mẫu Hồ sơ mời thầu nêu trên của Thông tư không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì một trong những tiêu chí đánh giá về năng lực tài chính là kết quả hoạt động tài chính của nhà thầu.

Đối với trường hợp nêu trong văn bản hỏi của ông Đỗ Đức Mạnh, khi tham dự thầu, nhà thầu có trách nhiệm nộp báo cáo tài chính kèm theo một trong các tài liệu như báo cáo tài chính, biên bản kiểm tra quyết toán thuế, tờ khai tự quyết toán thuế có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai, văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế... để chứng minh giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương theo hướng dẫn nêu trên.

Theo đó, trường hợp thực tế giá trị tài sản ròng của nhà thầu tại thời điểm ngày 31/12/2014 là dương thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng tiêu chí đánh giá này. Liên quan đến tính hợp lệ và nội dung của báo cáo tài chính, đề nghị đơn vị ông Mạnh liên hệ với Bộ Tài chính đế được hướng dẫn cụ thể.

Theo Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)