Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thư kiến nghị của doanh nghiệp về việc Cơ quan nhà nước ban hành quy định hành chính không đúng luật, trả lời phản ánh kiến nghị không thỏa đáng. Kiến nghị Thanh tra Chính phủ giải quyết lại và dứt điểm các nội dung Phản ánh kiến nghị đã được nêu trong 02 văn bản phản ánh kiến nghị ngày 19/5/2020 & 26/6/2020 của DN.

Thứ hai, 23-10-2020 | 11:44:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Thư kiến nghị của doanh nghiệp về việc Cơ quan nhà nước ban hành quy định hành chính không đúng luật, trả lời phản ánh kiến nghị không thỏa đáng. Kiến nghị Thanh tra Chính phủ giải quyết lại và dứt điểm các nội dung Phản ánh kiến nghị đã được nêu trong 02 văn bản phản ánh kiến nghị ngày 19/5/2020 & 26/6/2020 của DN.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH Phụng Nghi 221 Trần Nhân Tông – Thái Bình

Công văn: 1882/PTM -KHTH, Ngày: 16/10/2020

Nội dung kiến nghị:

Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 993/TTCP-BTCDTW trả lời lần 1. Ngày 26/6/2020 Doanh nghiệp tiếp tục có kiến nghị tiếp đến Thanh tra Chính phủ do không đồng ý với trả lời tại Văn bản số 993/TTCP-BTCDTW (PAKN.20200626.0005, gửi kèm). Ngày 07/9/2020 Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 1543/TTCP-VP trả lời lần 2 với nội dung: kiến nghị của Công ty TNHH Phụng Nghi “không phát sinh nội dung mới và đã được Thanh tra Chính phủ trả lời tại văn bản số 993/TTCP-BTCDTW ngày 24/6/2020.”Doanh nghiệp thấy việc trả lời kiến nghị tại Văn bản số 1543/TTCP-VP ngày 07/9/2020 của Thanh tra Chính phủ là không chính xác, không trung thực, không đúng pháp luật và thiếu tinh thần cầu thị, cải cách. Không chính xác, không trung thực vì tại PAKN lần 2 DN đã nêu ra thêm một nội dung mới về vấn đề Cổng dịch vụ công trực tuyến, nhưng TTCP lại trả lời là: “không phát sinh nội dung mới” là không đúng với thực tế


Đơn vị phản hồi: Thanh tra Chính phủ

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)