Gửi email bài viết: 5 tháng, khai thác dầu thô đạt 4,55 triệu tấn, vượt 22% so với kế hoạch

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *