Gửi email bài viết: Kiến nghị sửa đổi quy định về mã số mã vạch nước ngoài trên hàng xuất khẩu tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP. - Kiến nghị; Bổ sung yêu cầu Bãi bỏ quy định về mã số mã vạch nước ngoài cho hàng XK tại nghị định 74/2018/NĐ-CP

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *