Gửi email bài viết: Kiến nghị đưa ra các quy định sửa đổi bổ sung về luật đấu thầu để xóa bỏ tận gốc tình trạng suất đầu tư cao tại khu vực DN tư nhân, đưa ra giải pháp hữu hiệu

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *