Gửi email bài viết: Đề nghị trừ một số ngành/lĩnh vực rất hạn chế phải tạm thời đóng cửa, cần cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất lưu thông tiến hành bình thường với điều kiện tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *