Gửi email bài viết: Về tiếp cận Chính sách tạm dừng đóng Quỹ hưu trí, tử tuất của cơ quan BHXH, đề nghị Chính phủ chỉ đạo xem xét lại các điều kiện quy định được hưởng chính sách, cụ thể là điều kiện số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trược khi tạm dừng SXKD; điều kiện bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra. Đề nghị cơ quan chức năng loại bỏ điều kiện này, nếu giữ lại thì cần có hướng dẫn về quy trình hồ sơ, thủ tục đơn giản, nhanh chóng hơn. Đề xuất BHXH thay thế bằng điều kiện DN có tỷ lệ doanh thu hoặc lợi nhuận giảm từ 20% so với cùng kỳ trở lên sẽ được tiếp cận chính sách hỗ trợ này.

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *