Gửi email bài viết: Đề nghị CP cho phép các DN bị ảnh hưởng dịch được ngừng đóng vào quỹ hư trí tử tuất đến hết năm 2020 mà không kèm theo điều kiện giqarm từ 50% lao động trở lên hoặc chỉ nên giảm từ 20%.

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *