Gửi email bài viết: Đề nghị điều chỉnh khung: Người lao động trong một số ngành đặc thù, bố trí nghỉ việc luân phiên 15 ngày là đủ điều kiện hưởng trợ cấp.

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *