Gửi email bài viết: Lương của người lao động nghỉ việc tạm thời do dịch bệnh không áp dụng theo quy định lương tối thiểu vùng, hoặc chính phủ hỗ trợ một phần lương. Ví dụ, kiến nghị trả lương cho người lao động trong giai đoạn tạm nghỉ do dịch bệnh bằng 40% lương tối thiểu vùng, hoặc doanh nghiệp chi trả 60% lương cho người lao động, Chính phủ trợ cấp 20% cho doanh nghiệp.

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *