Gửi email bài viết: Có thể điều chỉnh giá gói thầu khi bổ sung thiết bị?

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *