Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Những thay đổi trong định nghĩa: yêu cầu về bằng cấp. Lý lịch tư pháp (Local police clearance certificate requirement) Thiếu hướng dẫn: - Những người lưu chuyển trong nội bộ công ty được yêu cầu làm việc theo hợp đồng lao động địa phương bởi Sở Tư pháp - Thông tư 35/2016-TT-BCT qui định chi tiết việc lưu chuyển nhân sự nội bộ tới Việt Nam cho các công ty nước ngoài hoạt động tại một trong 11 lĩnh vực dịch vụ được chỉ định trong các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam

Thứ tư, 28-06-2017 | 09:37:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Những thay đổi trong định nghĩa: yêu cầu về bằng cấp. Lý lịch tư pháp (Local police clearance certificate requirement) Thiếu hướng dẫn: - Những người lưu chuyển trong nội bộ công ty được yêu cầu làm việc theo hợp đồng lao động địa phương bởi Sở Tư pháp - Thông tư 35/2016-TT-BCT qui định chi tiết việc lưu chuyển nhân sự nội bộ tới Việt Nam cho các công ty nước ngoài hoạt động tại một trong 11 lĩnh vực dịch vụ được chỉ định trong các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: VFB (Nhóm công tác nguồn lực)

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Những thay đổi trong định nghĩa: yêu cầu về bằng cấp. Lý lịch tư pháp (Local police clearance certificate requirement)

Thiếu hướng dẫn:

- Những người lưu chuyển trong nội bộ công ty được yêu cầu làm việc theo hợp đồng lao động địa phương bởi Sở Tư pháp

- Thông tư 35/2016-TT-BCT qui định chi tiết việc lưu chuyển nhân sự nội bộ tới Việt Nam cho các công ty nước ngoài hoạt động tại một trong 11 lĩnh vực dịch vụ được chỉ định trong các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Công văn: 1833/ LĐTBXH - PC, Ngày: 12/05/2017

Nội dung trả lời:

  • về yêu cầu bằng cấp: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghi đinh số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người lao động nước ngoài là chuyên gia chỉ cần đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

+ Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài;

+ Có bằng đại học ừở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp vói vị trí côỉig việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Như vậy, điều kiện là chuyên gia theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ- CP đã giảm từ 05 năm xuống 03 năm kinh nghiệm so với Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ (hết hiệu lực thì hành kể từ ngày 01/4/2016); điều kiện về trình độ chuyên môn (bằng đại học trở lên) không thay đổi.

  • về Lý lịch tư pháp: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP thì người lao động nước ngoài chỉ cần một trong hai loại giấy tờ:

+ Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp

+ Phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam cấp.

Như vậy, điều kiện về phiếu lý lịch tư pháp đơn giản hơn so với quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ (quy định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đồng thời phải có văn bản xác nhận không phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự do nước ngoàỉ cấp và phiếu lý lịch tư pháp-do Việt Nam cấp nếu người lao động nườc ngoài đã từng ở Việt Nam).

Người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thồ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nựớc ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.

Như vậy, doanh nghiệp có thể sử dụng các giấy tờ hoặc hợp đồng lao động để chứng minh đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.

  • Đối với các nội dung còn chưa rõ quy định tại Thông tư số 35/2016/TT- BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương quy đinh việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao động, đề nghị liên hệ với Bộ Công Thương để được giải đáp.
Ý kiến bạn đọc (0)