Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị đưa ra các quy định sửa đổi bổ sung về luật đấu thầu để xóa bỏ tận gốc tình trạng suất đầu tư cao tại khu vực DN tư nhân, đưa ra giải pháp hữu hiệu

Thứ sáu, 12-08-2020 | 11:29:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị đưa ra các quy định sửa đổi bổ sung về luật đấu thầu để xóa bỏ tận gốc tình trạng suất đầu tư cao tại khu vực DN tư nhân, đưa ra giải pháp hữu hiệu

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI

Công văn: 1300/PTM - KTTH, Ngày: 11/08/2020

Nội dung kiến nghị:

Thực trạng suất đầu tư cao đang tồn tại tại 1 bộ phận DN Nhà nước và DN có cổ phần chi phối của Nhà nước.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)