Theo thông tin từ UBND TP.Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2022, thành phố đã tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn và các kế hoạch, chương trình, đề án về lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tài nguyên.

Theo đó, ngày 09/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 326/QĐ-TTg phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, UBND thành phố đã ban hành quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 83 khu đất với tổng diện tích 82,02ha. Công tác đấu giá đất, kết quả thu khoảng 3.106 tỷ đồng, đạt 24,94% kế hoạch. Kết quả thu tiền sử dụng đất được 5.845 tỷ đồng, đạt 29,22% kế hoạch; thu tiền thuê đất 1.127 tỷ đồng, đạt 20,49% kế hoạch; tiếp tục xác định nghĩa vụ tài chính theo quyết định giao đất, cho thuê đất đối với 42 dự án, dự kiến thu 9.434,3 tỷ đồng.

Thành phố đang tập trung triển khai dự án xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Hà Nội; đã thực hiện hạng mục đo đạc trên 27/27 địa bàn và hoàn thành đo đạc bản đồ ngoại nghiệp và tổ chức nghiệm thu 477/489 xã, phường, thị trấn.

Tổng hợp giao đất dịch vụ trên địa bàn thành phố đến nay được 40.535 hộ/49.945 hộ đủ điều kiện, đạt 81,16% tương ứng với 397,7ha; 9.410 hộ còn lại (18,84%) tương ứng với 142,7 ha chưa được giao đất dịch vụ.

Thành phố đang đôn đốc các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức thực hiện giao đất dịch vụ cho các hộ đủ điều kiện, hoàn thành trong năm 2022.

Hà Nội cũng đã cấp giấy chứng nhận (GCN) và kê khai, đăng ký đất đai lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư đạt 99,6%; cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở đạt 71,8%; cho người mua nhà tái định cư đạt 93,02%; cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp đạt 99,21%. Cấp GCN và đăng ký kê khai đất đai lần đầu cho các tổ chức được 21.969 thửa đất; cho các cơ sở tôn giáo đạt 67,80%; cho các cơ sở tín ngưỡng đạt 45,10%.

Đồng thời, thành phố đảm bảo rác thải được thu gom và vận chuyển trong ngày tại khu vực đô thị và 90-95% tại khu vực nông thôn. Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành dự án và các điều kiện vận hành Nhà máy điện rác Sóc Sơn tại Khu xử lý chất thải Nam Sơn. Khởi công nhà máy điện rác SERAPHIN khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Sơn Tây và tiếp tục triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án phục hồi chất lượng môi trường nước và phát triển 04 con sông nội đô (Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét)…/.