Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đối với chế độ hưởng mức hỗ trợ 1,8 triệu đ/người/tháng quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP, ngoài các đối tượng đã quy định, đề nghị sửa đổi chế độ cho đối tượng ngừng việc theo khoản 2, điều 98 Bộ Luật Lao động cũng được hưởng mức trợ cấp như trên để thống nhất cách thức và mức độ hỗ trợ.

Thứ sáu, 29-05-2020 | 14:09:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đối với chế độ hưởng mức hỗ trợ 1,8 triệu đ/người/tháng quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP, ngoài các đối tượng đã quy định, đề nghị sửa đổi chế độ cho đối tượng ngừng việc theo khoản 2, điều 98 Bộ Luật Lao động cũng được hưởng mức trợ cấp như trên để thống nhất cách thức và mức độ hỗ trợ.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Dệt may

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Ví dụ về chính sách hỗ trợ NLĐ 1,8 triệu đồng/tháng (nghỉ không lương từ 1 tháng trở lên). Theo Bộ luật Lao động, NLĐ làm việc không đủ 14 ngày công/tháng thì tính là nghỉ không lương trong tháng đó và không phải đóng BHXH. Như vậy, đối tượng này có được hưởng chính sách không?


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)