Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Định nghĩa quá trình lương tối thiểu không xác định. Sự cần thiết của việc đầu tư nhằm tăng tính cạnh tranh của Việt Nam và hệ thống xử lý quyết định minh bạch

Chủ nhật, 28-06-2017 | 09:19:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Định nghĩa quá trình lương tối thiểu không xác định. Sự cần thiết của việc đầu tư nhằm tăng tính cạnh tranh của Việt Nam và hệ thống xử lý quyết định minh bạch

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội DN Nhật Bản tại VN

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Định nghĩa quá trình lương tối thiểu không xác định. Sự cần thiết của việc đầu tư nhằm tăng tính cạnh tranh của Việt Nam và hệ thống xử lý quyết định minh bạch


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Công văn: 1833/ LĐTBXH - PC, Ngày: 12/05/2017

Nội dung trả lời:

  • Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thỉ mức lương tối thiểu được xác định trên cơ sở nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, điều kiện kinh tế xã hội và mức tiền công trên thị trường; Hội đồng tiền lương quốc gia (gồm đại diện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã bội, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương) xem xét, khuyến nghị với Chinh phủ công bố mức lương tối thiểu vùng.
  • Căn cứ quy định của Bộ luật lao động nêu ừên, từ năm 2013 đến năm 2015, hằng năm Hội đồng tiền lương quốc gia đã phân tích, đánh giá thực tế, thương lượng, thống nhất phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng và khuyến nghị với Chính phủ công bố: năm 2014 tăng bĩnh quân 15,2%; năm 2015 tăng bình quân 14,2%, năm 2016 tăng bĩnh quân 12,4% và năm 2017 tăng bình quân 7,3%.

Như vậy, mức điều chinh tiền lương tối thiểu năm 2017 (7,3%) là thấp nhất kể từ năm 2014 đến nay. Mức 'điều chỉnh này chủ yếu xác định dựa ừên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực tế năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn và để hỗ ừợ các doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ ừợ doanh nghiệp đến năm 2020

Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2017, Bộ lao động - Thương binh và Xã hội sẽ cùng Hội đồng tiền lương quốc gia tiếp tục phân tích, đánh giá tình hình thực hiện tiền lương tối thiểu năm 2017, tác động của tiên lương tôi thiêu đên lao động, việc làm đời sống của người lao động, tình hình sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để thương lượng, thống nhất phương án điều chỉnh mức lương tối thiều vùng năm 2018 (trong đó sẽ thảo luận về sự cần thiết tiếp tục điều chỉnh, mức lương tối thiểu vùng năm 2018) cho phủ hợp điều kiện thực tế hiện nay theo đúng tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.

 

Ý kiến bạn đọc (0)