Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy

Thứ hai, 20-11-2023 | 13:37:00 PM GMT+7 Bản in
Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 16/2023/TT-BNV quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy.

Định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy- Ảnh 1.

Thông tư này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy bao gồm quy trình; định mức lao động; định mức máy móc thiết bị; định mức công cụ dụng cụ; định mức vật tư, văn phòng phẩm; định mức tiêu hao năng lượng phục vụ chỉnh lý tài liệu.

Theo Thông tư quy định, căn cứ xác định định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm:

a- Quy trình chỉnh lý tài liệu

b- Định mức lao động

c- Định mức sử dụng máy móc thiết bị

d- Định mức công cụ dụng cụ

e- Định mức vật tư, văn phòng phẩm

f- Định mức tiêu hao năng lượng

g- Hệ số phức tạp.

Định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện quy trình chỉnh lý tài liệu nền giấy (hệ số 01) áp dụng Phụ lục I.

Định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện quy trình chỉnh lý tài liệu nền giấy phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu (hệ số 01) áp dụng Phụ lục II.

Hệ số phức tạp áp dụng Phụ lục III.

Thông tư nêu rõ, định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy quy định tại Thông tư này là định mức tối đa. Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan, tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị nhưng không vượt quá định mức ban hành tại Thông tư này.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động chỉnh lý tài liệu nền giấy không sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 01/01/2024. 

Theo Minh Đức (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-chinh-ly-tai-lieu-nen-giay-1022311171056053.htm

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)