Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề xuất về chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Thứ năm, 30-11-2023 | 11:06:00 AM GMT+7 Bản in
Chi phí lập hoặc thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu được tính bằng 0,5% chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi nhưng tối thiểu là 5 triệu đồng và tối đa là 40 triệu đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Dự thảo đề xuất chi phí lập, thẩm định hồ sơ như sau:

Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 2 triệu đồng và tối đa là 30 triệu đồng;

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3 triệu đồng và tối đa là 60 triệu đồng;

Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 2 triệu đồng và tối đa là 60 triệu đồng.

Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3 triệu đồng và tối đa là 60 triệu đồng.

Đối với các gói thầu có nội dung tương tự nhau thuộc cùng một chủ đầu tư hoặc dự án, dự toán mua sắm, các gói thầu phải tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu thì các chi phí: lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính tối đa là 50% mức chi phí quy định.

Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu

Theo dự thảo, chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu được tính theo tỷ lệ phần trăm so với giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị như sau:

Giá dự thầu dưới 50 tỷ đồng, tỷ lệ 0,04% nhưng tối thiểu 5 triệu đồng;

Giá dự thầu từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng, tỷ lệ 0,035% nhưng tối thiểu là 20 triệu đồng;

Giá dự thầu từ 100 tỷ đồng đến dưới 200 tỷ đồng, tỷ lệ 0,025% nhưng tối thiểu là 35 triệu đồng;

Giá dự thầu từ 200 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ 0,02% nhưng tối thiểu là 50 triệu đồng và tối đa là 80 triệu đồng.

Về hoàn trả chi phí giải quyết kiến nghị: Trường hợp kiến nghị của nhà thầu được kết luận là đúng, các tổ chức, cá nhân liên đới có trách nhiệm chi trả cho nhà thầu có kiến nghị số tiền bằng chi phí giải quyết kiến nghị mà nhà thầu có kiến nghị đã nộp.

Trường hợp kiến nghị của nhà thầu được kết luận là không đúng, nhà thầu không được hoàn trả chi phí giải quyết kiến nghị.

Chi phí trong lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm: Chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Chi phí nộp hồ sơ dự thầu; chi phí nộp hồ sơ đề xuất; Chi phí nhà thầu trúng thầu; Chi phí ký kết và sử dụng hợp đồng điện tử.

Đối với đấu thầu quốc tế, căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, chủ đầu tư quyết định mức tiền nhà thầu phải nộp để mua bản điện tử hồ sơ mời thầu khi nộp hồ sơ dự thầu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chi phí công khai thông tin đối với lựa chọn nhà thầu trên Báo Đấu thầu, chi phí trong lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Lan Phương (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/de-xuat-ve-chi-phi-trong-qua-trinh-lua-chon-nha-thau-102231128145113998.htm

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)