Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề xuất khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng để ở

Thứ sáu, 29-09-2023 | 13:47:00 PM GMT+7 Bản in
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác.

 

 

Dự thảo nêu rõ, quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất phải đảm bảo hiệu quả, giải quyết nhu cầu về nhà, đất phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Việc giao nhà, đất cho Tổ chức quản lý, kinh doanh nhà quản lý, khai thác được thực hiện theo hình thức ghi tăng tài sản và giá trị tài sản, không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Việc quản lý, sử dụng nhà, đất giao cho Tổ chức quản lý, kinh doanh nhà quản lý, khai thác phải được giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo quy định của pháp luật: mọi hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất giao cho Tổ chức quản lý, kinh doanh nhà quản lý, khai thác phải được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

2 phương thức cho thuê nhà

Theo dự thảo, việc cho thuê nhà (gắn với quyền sử dụng đất) của Tổ chức quản lý, kinh doanh nhà (gọi là cho thuê nhà) được thực hiện theo các phương thức sau:

1. Việc cho thuê nhà được thực hiện theo phương thức đấu giá, trừ các trường hợp quy định dưới đây;

2. Việc cho thuê nhà được thực hiện theo phương thức niêm yết giá đối với các trường hợp sau:

Cho các đối tượng ưu tiên thuê nhà; đối tượng ưu tiên gồm: Tổ chức hội có tính chất đặc thù theo quy định của pháp luật về hội thuê để làm trụ sở làm việc trong trường hợp chưa có trụ sở làm việc; Cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thuộc danh mục chi tiết các loại hình và đáp ứng tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Cho thuê nhà có số tiền thuê nhà tại thời điểm xác định giá để cho thuê dưới 50 triệu đồng/năm.

Quản lý số tiền thu được từ khai thác nhà, đất

Dự thảo nêu rõ, tổ chức, cá nhân được Tổ chức quản lý, kinh doanh nhà cho thuê nhà có trách nhiệm nộp đầy đủ số tiền thuê nhà cho Tổ chức quản lý, kinh doanh nhà theo đúng thời hạn quy định tại Hợp đồng thuê nhà. Trường hợp quá thời hạn thanh toán mà tổ chức, cá nhân thuê nhà, đất chưa thanh toán hoặc thanh toán chưa đầy đủ thì phải nộp khoản tiền chậm nộp cho Tổ chức quản lý, kinh doanh nhà.

Tổ chức quản lý, kinh doanh nhà có trách nhiệm nộp đầy đủ số tiền thu được (tiền thuê nhà, tiền chậm nộp, chi phí sử dụng nhà, đất tạm thời theo quy định) phát sinh trong tháng vào ngân sách nhà nước trước ngày 30 của tháng đó.

Việc xử lý, quản lý, sử dụng khoản tiền đặt trước của người đăng ký thuê nhà, người tham gia đấu giá như sau:

Đối với trường hợp cho thuê theo hình thức niêm yết giá, trường hợp người đăng ký thuê nhà đã nộp Phiếu đăng ký thuê nhà nhưng không đến tham gia bốc thăm để xác định người được quyền thuê nhà, hoặc đã được xác định là người được quyền thuê nhà mà không đến ký Hợp đồng thuê nhà/từ chối quyền thuê nhà thì không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

Đối với khoản tiền đặt trước người tham gia đấu giá không được nhận lại trong các trường hợp quy định thì Tổ chức quản lý, kinh doanh nhà có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xác định khoản tiền đặt trước thuộc về người có tài sản (Tổ chức quản lý, kinh doanh nhà).

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Lan Phương (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/de-xuat-khai-thac-nha-dat-la-tai-san-cong-khong-su-dung-de-o-102230927142732448.htm

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)