Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Để suất bổ sung nhiều quy định mới về khai thác hạ tầng thủy lợi

Thứ tư, 21-09-2022 | 10:18:00 AM GMT+7 Bản in
Tại dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, thay thế Nghị định số 129/2017/NĐ-CP, Bộ Tài chính đề xuất 4 phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
4 phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi - Ảnh 1.Theo đó, dự thảo kế thừa 03 phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP gồm:

- Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (được giao tài sản theo hình thức không ghi vốn/tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp) được giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trực tiếp thực hiện khai thác;

- Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

- Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Dự thảo bổ sung thêm 01 hình thức mới so với quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP là "Hợp tác kinh doanh cung cấp sản phẩm, dịch vụ" (theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Hợp đồng BCC quy định tại Luật Đầu tư).

Đồng thời bổ sung trách nhiệm cơ quan chuyên môn về thủy lợi có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức thực hiện phương án cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt và hợp tác kinh doanh cung cấp sản phẩm, dịch vụ đối với quỹ đất, mặt nước thuộc tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Quy định cụ thể về các phương thức khai thác

Đối với phương thức cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi tự thực hiện: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (được giao tài sản theo hình thức không ghi vốn/tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp) được giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trực tiếp thực hiện khai thác thông qua việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác theo quy định của pháp luật về thủy lợi.

Đối với phương thức cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi: Bổ sung thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, tài sản hình thành từ dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư.

Bổ sung quy định về việc bàn giao, tiếp nhận, hạch toán tài sản khi kết thúc Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Đối với phương thức hợp tác kinh doanh cung cấp sản phẩm, dịch vụ đối với quỹ đất, mặt nước thuộc tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án đối với quỹ đất, mặt nước thuộc tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, tài sản hình thành từ dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tải phê duyệt Phương án hợp tác kinh doanh cung cấp sản phẩm, dịch vụ đối với quỹ đất, mặt nước thuộc tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc trung ương quản lý.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Phương án đối với quỹ đất, mặt nước thuộc tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc địa phương quản lý.

Quản lý, sử dụng số tiền thu được

Về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi:

Đối với số tiền thu được từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi: Quy định trên cơ sở kế thừa quy định tại Điều 22 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP.

Đối với số tiền thu được từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo các phương thức cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác, hợp tác kinh doanh: Quy định trên cơ sở kế thừa quy định tại Điều 23 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

 

Theo Lan Phương (Báo Chính phủ)

https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/de-suat-bo-sung-nhieu-quy-dinh-moi-ve-khai-thac-ha-tang-thuy-loi-119220920154632514.htm

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)