Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị trừ một số ngành/lĩnh vực rất hạn chế phải tạm thời đóng cửa, cần cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất lưu thông tiến hành bình thường với điều kiện tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Thứ sáu, 01-06-2020 | 09:19:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị trừ một số ngành/lĩnh vực rất hạn chế phải tạm thời đóng cửa, cần cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất lưu thông tiến hành bình thường với điều kiện tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Các Doanh nghiệp

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Doanh nghiệp có thể tự cứu mình, duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội và bớt đi gánh nặng trợ cấp của nhà nước trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn rất eo hẹp


Đơn vị phản hồi: Ban chỉ đạo QG phòng chống dịch COVID-19

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)