Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Cơ sở thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định

Thứ ba, 09-07-2024 | 11:15:00 AM GMT+7 Bản in
Công ty ông Hiệp Phan (Vĩnh Long) trúng thầu một công trình giao thông qua Hệ thống đấu thầu quốc gia vào tháng 7/2023. Loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Trong quá trình triển khai thi công, qua đối chiếu giữa bản vẽ thiết kế và thực tế tại công trình công ty ông Phan phát hiện một số sai khác giữa bản vẽ thiết kế và khối lượng mời thầu, sau đó lập biên bản hiện trường gửi đến chủ đầu tư để được xem xét giải quyết.

Tuy nhiên, sau khi có công văn phản hồi của đơn vị tư vấn thiết kế xác nhận các sai khác trên là đúng và thống nhất bổ sung khối lượng thì phía chủ đầu tư trả lời, không đồng ý cho phát sinh vì đây là lỗi của nhà thầu không bốc khối lượng tổng thể lại trong quá trình dự thầu, trong khi đó không xem xét trách nhiệm sai sót của đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra và trách nhiệm phê duyệt của chủ đầu tư.

Ông Phan hỏi, khối lượng do hồ sơ mời thầu thiếu dẫn đến khối lượng theo hợp đồng thiếu thì nhà thầu có được bổ sung giá trị khối lượng thiếu này vào hợp đồng hay không? Hay như trả lời của chủ đầu tư là lỗi của nhà thầu không bốc tách để phát hiện trong quá trình dự thầu?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Do nội dung câu hỏi của ông chưa nêu rõ nguồn vốn đầu tư xây dựng, các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sơ để hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, về nguyên tắc, việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Trường hợp hợp đồng đã ký kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP:

"6. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng".

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/co-so-thanh-toan-hop-dong-theo-don-gia-co-dinh-102240707112408664.htm

Ý kiến bạn đọc (0)