Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Có được hỗ trợ khi thu hồi phần đất tăng thêm so với sổ đỏ?

Thứ ba, 18-06-2024 | 14:39:00 PM GMT+7 Bản in
Gia đình ông Đoàn Vĩnh Phúc (Đà Nẵng) có thửa đất, đã nhận được các quyết định về việc thu hồi đất của UBND quận. Tuy nhiên, diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây.

Toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm.

Ông Phúc hỏi, ngoài khoản tiền đền bù về đất theo thực tế, gia đình ông có được nhận các khoản hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm đối với phần đất tăng thêm do đo đạc theo thực tế hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 83 Luật Đất đai năm 2013 quy định về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

"1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ;

b) Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.

2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

d) Hỗ trợ khác.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này".

Tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/20214 quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã có quy định cụ thể bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

"3. Căn cứ vào điều kiện thực tế, quỹ đất tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể việc bồi thường".

Do đó, đề nghị ông liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể theo quy định và thẩm quyền.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/co-duoc-ho-tro-khi-thu-hoi-phan-dat-tang-them-so-voi-so-do-102240613190451552.htm

Ý kiến bạn đọc (0)