Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ vay ưu đãi, phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo cho các lĩnh vực ưu tiên. Đưa một số ngành ôtô, dệt may, da giày là lĩnh vực ưu tiên.

Chủ nhật, 29-05-2020 | 13:47:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ vay ưu đãi, phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo cho các lĩnh vực ưu tiên. Đưa một số ngành ôtô, dệt may, da giày là lĩnh vực ưu tiên.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Các Doanh nghiệp

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Khi sự chuyển dịch chuỗi cung ứng được dự báo, cần phải tăng năng lực công nghiệp hỗ trợ để tham gia.


Đơn vị phản hồi: Ngân hàng Nhà nước

Công văn: 6938/NHNN-TD, Ngày: 22/09/2020

Nội dung trả lời:

Đối với kiến nghị trên, NHNN có ý kiến như sau:

  1. Hiện chính sách ưu tiên phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ được quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ (do Bộ Công thương chủ trì trình ban hành). Theo đó, liên quan đến chính sách tín dụng được quy định như sau: (i) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam đối với phần vốn vay ngắn hạn phục vụ cho Dự án sản xuất sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển không vượt quá mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế do Thống đốc NHNN quyết định trong từng thời kỳ; (ii) Doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem xét vay tối đa 70% vốn đầu tư khi vay vốn tại các TCTD trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV theo quy định để đầu tư các dự án sản xuất sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển khi đáp ứng các điều kiện.
  • Tại Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 về các giải pháp thúc đậy phát triển công nghiệp hỗ trợ, Chính phủ đã quy định một số các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành này trong đó có giải pháp tín dụng: (i) Tiếp tục thực hiện chỉnh sách ưu đãi về lãi suất đối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp cliế biến chế tạo ưu tiên phát triển khi vay vốn ngắn hạn tại TCTD; (ii) Nhà nước thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay trung và dài hạn của các doanh nghiệp để thực hiện dự án sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển bằng nguồn vốn ngân sách trung ựơng, ngân sách địa phương và các nguồn vốn ODA, vốn vay mi đãi nước ngoài. 

Hiện nay, Bộ Công thượng đang là đầu mối dự thảo'Nghị định sửa đổi Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ phát triển.

  • Tại Nghị quyết số 115/NQ-CP, Chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ cho Bộ Công thương: “Xây dựng 05 Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng bao gồm 03 trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp lĩnh vực cơ khí, điện tử và 02 trung tập nghiên cứu, phát triển công nghiệp lĩnh vực dệt may và da giày nhằm hỗ trợ đổi mới và sáng tạo, sản xuất thử nghiệm và kiểm định chất lượng cho các doanh nghiệp, có sự hỗ trợ từ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có lợi thế phát triển công nghiệp chế biến chế tạo. Các trung tâm được Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định các cơ chê ưu đãi và hỗ trợ thí điểm, đặc thù trên cơ sở Đề án đo Bộ Công thương xây dựng”.
  • về phía NHNN, sẽ phối hợp với Bộ Công thương trong xây dựng sửa đổi bổ sung Nghị định 11 l/2015/NĐ-CP, Đề án hỗ trợ nêu trên và chỉ đạo TCTD tập trung nguồn vốn cho vay để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ.

b) về kiến nghị đưa một số ngành ô tô, dệt may, da giày lả lĩnh vực ưu tiến: Hiện nay, quy định về lĩnh vực ưu tiên được triển khai trên cơ sở Nghị quyết 11/NQ-CP ngàỵ 24/2/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ôn định kinh tê vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, quy định rõ cần tập trung ưu tiên vôn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ, NHNN và các Bộ ngành liên quan thực hiện và có các chính sách ưu đãi đối với các lĩnh vực ưu tiên. Do đó, đối với kiến nghị này, đề nghị VCCI chuyển Bộ Công thương xem xét, nghiên cứu để báo cáo Chính phủ cho phù hợp

 

 
Ý kiến bạn đọc (0)