Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 7/2019

Thứ hai, 19-08-2019 | 08:00:00 AM GMT+7 Bản in

PHÒNG THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số:  1879/PTM – KHTH

Báo cáo tình hình thực hiện

Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 7/2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2019

Kính gửi: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trong tháng 7 năm 2019, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TẬP HỢP VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

  1. Tình hình tập hợp và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp trong tháng 7/2019

Trong tháng 7/2019, VCCI thống kê có 100 kiến nghị mới của các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp  gửi đến 18 bộ, ngành, địa phương (tăng 15 kiến nghị so với tháng 6/2019). Trong đó, riêng 2 bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư nhận được 58 kiến nghị (chiếm 58%), nhiều nhất là bộ Tài chính nhận được 31 kiến nghị. Tính đến hết 31/7/2019, đã có 37 kiến nghị được trả lời, còn 63 kiến nghị chưa trả lời, trong đó, số kiến nghị quá thời hạn trả lời là 12 chiếm khoảng 19%, còn lại 51 kiến nghị vẫn trong thời hạn trả lời.

Chi tiết số liệu và nội dung các kiến nghị mới được trình bày tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 gửi kèm báo cáo. Thời hạn giải quyết kiến nghị được VCCI tính theo thời hạn do Văn phòng Chính phủ đã yêu cầu tại công văn gửi các bộ, ngành, địa phương.

Nội dung chính trong các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp chủ yếu đề nghị hướng dẫn các quy định của pháp luật để thực hiện. Ngoài ra còn một số kiến nghị về xây dựng pháp luật và một số vụ việc cụ thể của doanh nghiệp. Một số nội dung chính bao gồm như sau:

- Bộ Tài chính nhận được 31 kiến nghị của doanh  nghiệp, là đơn vị nhận được kiến nghị nhiều nhất trong tháng (đã trả lời 14 kiến nghị, còn lại 17 kiến nghị, trong đó còn hạn 13 kiến nghị, quá hạn 4 kiến nghị). Nội dung các kiến nghị đa số liên quan đến thủ tục hành chính thuế, hải quan và chính sách thuế như: chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp; chính sách miễn tiền thuê đất; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp - địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; căn cứ xác định mức thuế GTGT đối với hàng chuyển mục đích sử dụng; thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử; phát hành hóa đơn điện tử có chữ ký số nhưng không có ngày phát sinh; nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai; lỗi hệ thống thuế của Tổng cục Thuế khi thành lập chi nhánh của doanh nghiệp;  nộp lệ phí môn bài và thuế GTGT cho chi nhánh không kinh doanh; khoản nộp liên quan đến công nợ Cuba trong hồ sơ bàn giao sang công ty cổ phần theo thanh tra quyết toàn thuế; điều khoản áp mã HS code cho mặt hàng vải lọc bụi …

 Một số doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật trong các vấn đề như: chuyển lỗ từ chi nhánh về công ty mẹ do chuyển đổi hình thức hạch toán độc lập sang phụ thuộc; ưu đãi đầu tư với dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp được bàn giao đất trước năm 2009; quy định về chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư vào Công ty; thủ tục nhận hàng viện trợ từ tổ chức phi chính phủ; cho thuê lại nhà xưởng cho đối tác vệ tinh; thẩm tra quyết toán đối với hợp đồng theo hình thức trọn gói; hiệu lực hướng dẫn của người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác tại Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT; thủ tục nhập khẩu nguyên liệu phôi xà phòng; đề nghị làm rõ cơ sở áp dụng một số điều khoản quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ; phân loại chi phí đầu tư không hình thành tài sản …

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được 27 kiến nghị của doanh nghiệp (đã trả lời 12 kiến nghị, còn lại 15 kiến nghị, trong đó còn hạn 15 kiến nghị, quá hạn 0 kiến nghị). Nội dung cơ bản đề nghị Bộ hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật gồm:

+  Hướng dẫn pháp luật về đấu thầu đối với các nội dung: áp dụng Luật Đấu thầu năm 2013 và Quyết định 17/2019/QĐ-TTg trong việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và bảo đảm thực hiện hợp đồng; thu giảm giá trong đấu thầu; bổ sung phát sinh, thay đổi mặt bằng thi công có cần đấu thầu lại; việc cộng dồn giá trị hợp đồng trong hồ sơ dự thầu; thẩm quyền ra quyết định thành lập tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu; tình huống đánh giá trong hồ sơ dự thầu; áp dụng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án công ty đề xuất đầu tư …

+ Hướng dẫn thực hiện pháp luật trong lĩnh vực đầu tư gồm các nội dung: điều kiện, thủ tục chuyển đổi trường phổ thông và trường cao đẳng 100% vốn Việt Nam thành trường 100% vốn đầu tư nước ngoài; điều kiện đầu tư đối với hoạt động hậu kỳ; thủ tục đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; thủ tục sau khi kết thúc thời gian hoạt động của dự án; tiêu chí xác định là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư 2014; thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu đô thị; đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư hàng năm; thủ tục đầu tư dự án nhà ở thương mại …

+ Hướng dẫn thực hiện pháp luật trong một số nội dung khác như:  ủy quyền cho Chi nhánh ký hợp đồng và đóng dấu chi nhánh; bán tài sản dư thừa không kinh doanh tiếp của doanh nghiệp; thực hiện mục tiêu “Dịch vụ vệ sinh và tương tự” (CPC 9403); ghi nhận lại vốn góp, vốn điều lệ theo tỷ giá thực tế; góp vốn vào công ty cổ phần bằng quyền sử dụng đất; …

- Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 5 kiến nghị của doanh nghiệp (chưa trả lời kiến nghị nào, trong 5 kiến nghị thì còn hạn 3 kiến nghị, quá hạn 2 kiến nghị). Nội dung các kiến nghị bao gồm: xác định đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; xác định loại đất giao thông sử dụng vào mục đích công cộng; việc cho thuê lại đất ở Khu công nghiệp; hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất...

Trong tháng 7/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận 5 kiến nghị, nhưng Bộ vẫn chưa trả lời kiến nghị nào. Nhìn chung việc trả lời/ giải quyết kiến nghị của Bộ khá chậm, lượng kiến nghị Bộ nhận được trong các tháng trước đây của năm 2019 cũng còn tồn chưa giải quyết nhiều.

- Bộ Xây dựng nhận được 8 kiến nghị của doanh nghiệp (đã trả lời 2 kiến nghị, còn lại 6 kiến nghị, trong đó còn hạn 4 kiến nghị, quá hạn 2 kiến nghị). Nội dung các kiến nghị đều đề nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật về: tập hợp chi phí khảo sát, đo đạc phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án; hoạt động thí nghiệm thuộc Bộ Xây dựng; xác định chi phí quản lý dự án trong đầu tư xây dựng; ủy quyền/phân cấp trong nghiệm thu công trình xây dựng; chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; góp vốn bằng quyền sử dụng đất để kinh doanh bất động sản.

+ Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam có văn bản gửi các cơ quan chức năng góp ý sửa đổi Luật Xây dựng. Các nội dung góp ý bao gồm: Tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật; Sự bất bình đẳng giữa các chủ thể trong hợp đồng xây dựng; Bất cập về đóng bảo hiểm hợp động lao động ngắn hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng của nghành xây dựng; vướng mắc về cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng; Công tác thanh tra, kiểm tra gây khó khăn cho doanh nghiệp xây dựng; Vướng mắc về định mức  - đơn giá và thẩm định dự toán.

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhận được 8 kiến nghị của doanh nghiệp (đã trả lời 3 kiến nghị, còn lại 5 kiến nghị, trong đó còn hạn 4 kiến nghị, quá hạn 1 kiến nghị). Nội dung các kiến nghị đều đề nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật về: thời gian làm việc dành cho lao động nữ trong thời gian nuôi con nhỏ, xác định mức lương thanh toán chế độ thai sản và xác nhận cách tính số ngày nghỉ phép hằng năm (phép năm); vướng mắc khi tiến hành quy trình xử lý kỷ luật lao động; trả lương cho thời gian làm việc của ca 3 chồng lấn vào ngày nghỉ hàng tuần, lễ, Tết; chi trả trợ cấp mất việc làm do cơ cấu lại ngành hàng; xin xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động; thời hạn và số lần cho thuê lại lao động; làm rõ phạm vi hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ việc làm; việc áp dụng quy định tại điểm c khoản 8 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ …

- Bộ Y tế nhận được 4 kiến nghị của doanh nghiệp (đã trả lời 0 kiến nghị, còn lại 4 kiến nghị, trong đó còn hạn2 kiến nghị, quá hạn 2 kiến nghị) với các nội dung: Đề nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; xin giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; hướng dẫn thủ tục liên quan đến điều kiện kinh doanh đối với phòng khám đa khoa …

Đặc biệt, có Công ty TNHH Cekindo phản ánh Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế nhiều lần chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ và trả kết quả đăng ký bản công bố. Nhiều lần doanh nghiệp liên hệ với lãnh đạo Cục thì chỉ nhận được trả lời là sẽ phản hồi sớm hoặc, nhưng không nêu rõ lý do chậm trễ và cũng không đưa ra ngày trả kết quả cụ thể. Việc Cục ATTP chậm trễ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên Cục ATTP chậm trễ, tất cả các sản phẩm Công ty TNHH Cekindo Business International đăng ký đều bị chậm trả kết quả so với quy định mà không có giải thích.

Nhìn chung, việc trả lời kiến nghị của Bộ Y tế còn chậm dù số lượng kiến nghị nhận được không nhiều.

- Bộ Công Thương nhận được 4 kiến nghị của doanh nghiệp (đã trả lời 2 kiến nghị, còn lại 2 kiến nghị, trong đó còn hạn 1 kiến nghị, quá hạn 1 kiến nghị). Nội dung các kiến nghị: hướng dẫn đối tượng và thủ tục được áp dụng miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP đối với dự án đầu tư trong Cụm Công nghiệp; thủ tục nhập khẩu rượu bán tiêu dùng tại chỗ; quy định về khoảng cách 2 cửa hàng xăng dầu thuộc đường tỉnh lộ;…

- Doanh nghiệp cũng kiến nghị một số nội dung thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Công an; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND TP Hồ Chí Minh, một số nội dung nổi bật như: xin thay đổi chữ đệm trong tên của công dân có cha là người nước ngoài; Hướng dẫn lập tài khoản vốn đầu tư của cá nhân nước ngoài sinh sống tại Việt Nam; Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Nông vi phạm pháp luật về đấu giá và giải quyết nợ xấu; hủy Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gây thiệt hại cho doanh nghiệp; kiểm định chất lượng đối với thiết bị viễn thông; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; chuyển đổi thị thực cho người lao động nước ngoài; quy định hoạt động thí nghiệm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; …

  1. Tình hình trả lời các kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương

Trong tháng 7/2019, VCCI nhận được 57 văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp của 10 bộ, ngành, địa phương (tăng 12 văn bản so với tháng 6/2019). Các văn bản này đã được VCCI đăng tải đầy đủ trên Website của VCCI như quy định tại Nghị quyết 35. (Chi tiết trong Phụ lục 3 gửi kèm theo báo cáo)

Nhìn chung, các bộ, ngành trả lời kiến nghị doanh nghiệp khá kịp thời, số lượng kiến nghị quá hạn trả lời ít so với tổng số kiến nghị đã nhận được gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; Bộ Công Thương. Một số bộ, ngành trả lời kiến nghị khá chậm như: Bộ Y tế; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh,…

Qua theo dõi của VCCI, từ 1/1/2019 đến hết 31/7/2019, còn 144 kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp chưa được các bộ, ngành, địa phương trả lời. Nhiều kiến nghị đã được Văn phòng Chính phủ và VCCI chuyển từ đầu năm 2019 những vẫn chưa được giải quyết. Các bộ, ngành có nhiều kiến nghị chưa được trả lời gồm: Bộ Tài chính 31 kiến nghị; Bộ Tài nguyên và Môi trường 22 kiến nghị; Bộ Kế hoạch và Đầu tư 21 kiến nghị; …. Đối với địa phương có 11 tỉnh, TP trực thuộc trung ương chưa trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ngãi, Bắc Giang; Bình Phước, Sơn La, Kiên Giang, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bình Dương. 

Chi tiết các kiến nghị chưa được trả lời và trách nhiệm giải quyết của các bộ, ngành, địa phương được trình bày trong Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 4 gửi kèm theo báo cáo.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trả lời dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA VCCI

Trong tháng 7/2019, VCCI đã triển khai các nhiệm vụ được giao như sau:

  1. Triển khai các hoạt động góp phần cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp:

- VCCI đã đóng góp ý kiến đối với một số dự thảo văn bản pháp luật như: Nghị định hướng dẫn CPTPP về đấu thầu; Nghị định thay thế Nghị định số 44/2017/NĐ-CP về quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Nghị định quy định về hoạt động thông tin tín dụng; Nghị định quy định về danh mục hàng hóa nguy hiểm và quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm; Nghị định quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; Nghị định về quản lý phân bón; Thông tư về nông nghiệp hữu cơ; … Nội dung chi tiết các ý kiến đóng góp được cập nhật tại: http://vibonline.com.vn/tim-kiem-y-kien-vcci 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp và Báo chí 2019 với chủ đề “Chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công trong bối cảnh mới và Phát động chương trình bình chọn tác phẩm báo chí viết về doanh nhân - doanh nghiệp và môi trường kinh doanh lần thứ VII”. Diễn đàn được tổ chức nhằm giúp các doanh nghiệp và cơ quan báo chí có thêm cơ hội trao đổi, bàn bạc, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc với nhau nhằm phát huy tốt hơn mối quan hệ hợp tác, phục vụ mục đích chung của đất nước và nhân dân. Diễn đàn đánh giá, báo chí đã góp phần quan trọng vào tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, trở thành cầu nối giữa nhà nước và doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với cộng đồng dân cư. Diễn đàn cũng đặt ra vấn đề báo chí phải sáng, sạch và sắc hơn và quan trọng phải trở nên đáng tin cậy hơn. Trong thời đại công nghệ, mạng xã hội đang gây nhiều loạn thông tin, báo chí phải cung cấp được những thông tin đúng, đủ, kịp thời cho bạn đọc. Đây chính là thế mạnh để báo chí cạnh tranh với mạng xã hội.

- Phối hợp với Bộ Công Thương và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức Đối thoại “EVFTA và IPA: Cơ hội cho các doanh nghiệp”. Tham dự toạ đàm có Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Cao ủy Thương mại EU Cecilia Malmstrom, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc và đại diện các Bộ, ngành có liên quan, các Hiệp hội ngành nghề và hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam và EU. Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đều bày tỏ sự tin tưởng rằng EVFTA và IPA sẽ là đòn bẩy cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới. Nhờ tính bổ trợ giữa cơ cấu kinh tế của Việt Nam và EU, cả Việt Nam và EU sẽ khai thác được tối đa lợi ích mà Hiệp định EVFTA mang lại, không những trước mắt mà còn trong dài hạn. Phiên thảo luận đã diễn ra sôi nổi và hiệu quả, cho thấy sự kỳ vọng to lớn mà Hiệp định EVFTA và IPA mang lại cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng như EU. Buổi Tọa đàm cũng là cơ hội để các doanh nghiệp có thêm các thông tin về Hiệp định, xác định các cơ hội và thách thức đi kèm để có sự chuẩn bị chủ động và tích cực khi Hiệp định chính thức đi vào thực thi. Để hiện thực hóa các lợi ích mà EVFTA và IPA mang lại, điều cần thiết là người dân và cộng đồng doanh nghiệp cần chung tay với Chính phủ, trong đó Chính phủ đóng vai trò điều phối và hỗ trợ để tạo nên EVFTA xứng tầm kỳ vọng của nền kinh tế.

- Phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP), Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam phát động chương trình Én xanh 2019 với chủ đề “Tìm kiếm và tôn vinh sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng”. Chương trình nhằm thúc đẩy và hỗ trợ các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng, thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Én Xanh là chương trình đầu tiên có quy mô toàn quốc nhằm tìm kiếm, tôn vinh các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng, góp phần thúc đẩy và lan tỏa tinh thần cùng những giải pháp kinh doanh giúp giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Một trong những điểm mới của chương trình Én Xanh 2019, đó là tập trung vào các chủ đề chính hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs).

- Tổ chức một số hội thảo tham vấn chính sách: Hội thảo “Cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế - hải quan” tại Vĩnh Phúc; Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Xây dựng tại TP.Hồ Chí Minh…

- Lãnh đạo VCCI và các đơn vị chuyên môn tham gia các hoạt động xây dựng pháp luật, góp ý chính sách như: Làm việc với Hiệp hội Nhà thầu xây dựng với một số Uỷ ban của Quốc hội về các nội dung chủ yếu của dự thảo Luật Xây dựng; tham gia đoàn công tác Bộ Tư pháp kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm…

- Hoàn thiện một số nghiên cứu chuyên đề như Nghiên cứu “Chi phí tuân thủ của doanh nghiệp ở Việt Nam và so sánh với các quốc gia trong ASEAN”; Nghiên cứu “Khó khăn, vướng mắc khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp ở Việt Nam với nguyên nhân do phát sinh chi phí trong quá trình chuyển đổi và hoạt động”; Báo cáo “Thu thập ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về chất lượng hành chính công và chi phí trong sản xuất kinh doanh”; Báo cáo “Đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển doanh nghiệp Công nghiệp Việt Nam”; phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ thực hiện Điều tra “Tiềm lực khoa học công nghệ của các tổ chức khoa học công nghệ năm 2019”...

- Tiếp tục các hoạt động hậu công bố Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2018: Chuẩn bị cho các hội thảo chẩn đoán PCI 2018 của tỉnh Tây Ninh, Cà Mau, Quảng Bình; hỗ trợ các tỉnh Quảng Ngãi, Đăk Nông, Kon Tum hoàn thiện Bộ chỉ số DDCI 2019; tiếp tục phối hợp với Bộ Xây triển khai đánh giá về thủ tục cấp phép xây dựng tại các địa phương lồng ghép trong khảo sát PCI; tiếp tục hợp tác với Quỹ Châu Á (TAF) triển khai Nghiên cứu “Đánh giá tổng quan về khả năng chống chịu của doanh nghiệp” lồng ghép trong khảo sát PCI…

- Tiếp tục triển khai Chương trình hành động Thúc đẩy thực hiện Liêm chính trong kinh doanh.

- Phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và các bộ, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch hành động năm 2019 và giai đoạn 2019-2025 cho Ủy ban Hợp tác công tư (Ủy ban 17).

- Tiếp tục triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Nền kinh tế tuần hoàn: tiếp tục triển khai hoạt động nghiên cứu xây dựng thị trường nguyên liệu thứ cấp trong ngành giấy và nhựa; chuẩn bị khảo sát thực trạng doanh nghiệp sau ba năm áp dụng Bộ chỉ số CSI; cập nhật, điều chỉnh Bộ chỉ số DN phát triển bền vững (CSI) năm 2019; phối hợp với UNICEF triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Dự án Thúc đẩy quyền trẻ em trong kinh doanh (CRBP), lồng ghép việc thực hiện quyền trẻ em trong Bộ chỉ số CSI 2019…

  1. Triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và các chương trình, dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp:

- Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã có buổi thăm và làm việc chính thức với VCCI và đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Armenia năm 2018 đạt 3,6 triệu USD. Theo đánh giá, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước còn rất khiêm tốn. Tại buổi làm việc, Chủ tịch VCCI bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm của Thủ tướng Armenia sẽ mở ra mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Với vai trò là đơn vị xúc tiến thương mại quốc gia, VCCI cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Đại sứ quán Armenia xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình hợp tác, diễn đàn doanh nghiệp để cung cấp thông tin, hỗ trợ các doanh nghiệp Armenia tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác tại Việt Nam. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cũng khẳng định, để thúc đẩy đầu tư, chính phủ Armenia cũng đã có những cải cách mạnh mẽ để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài và không có bất cứ rào cản nào. Đây sẽ là lợi thế để hàng hóa của hai bên có thể tiếp cận thị trường của nhau. Các doanh nghiệp Việt Nam trong ngành dệt may, xuất khẩu nông sản đã có một vài đề xuất với Thủ tướng Armenia về việc đẩy mạnh chương trình hợp tác kết nối cũng như cung cấp nhiều thông tin thị trường để doanh nghiệp hai bên hiểu rõ hơn về nhau, tiến tới có nhiều dự án hợp tác hơn trong tương lai.

- Phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp Đài Loan tổ chức “Diễn đàn hợp tác công nghiệp Việt Nam- Đài Loan” tại TP. Hồ Chí Minh. Tại diễn đàn, các chuyên gia kinh tế đều nhìn nhận, số vốn đầu tư của các DN Đài Loan đầu tư vào Việt Nam liên tục tăng trưởng trong các năm qua, điều đó khẳng định Việt Nam có môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn và ngày càng thu hút DN Đài Loan. Tính đến tháng 5/2019, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Đài Loan đạt 7,5 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 1,5 tỷ USD. Diễn đàn năm nay có 3 phiên thảo luận kỹ thuật và ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU) giữa doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan về các lĩnh vực dệt may, công nghiệp nhẹ và tự động hóa, ứng dụng công nghệ trong thành phố thông minh. Đây là các lĩnh vực có cơ hội phát triển tại Việt Nam và được Chính phủ quan tâm và khuyến khích đầu tư. Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch VCCI nhận định, với làn sóng đầu tư FDI thế hệ mới, Việt Nam mong muốn doanh nghiệp Đài Loan đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu phát triển sản phẩm công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn, thân thiện với môi trường hơn và liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp Việt.

- Phối hợp với Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) tổ chức Tọa đàm giao lưu doanh nghiệp Việt Nam – Singapore và ký Thỏa thuận hợp tác thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam – Singapore. Tại sự kiện, VCCI và SBF đã ký Thỏa thuận hợp tác thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam-Singapore, gồm các doanh nghiệp có uy tín và mong muốn đóng góp vào sự phát triển nhiều mặt giữa Việt Nam và Singapore. Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam-Singapore là kênh thông tin chính thức để cộng đồng doanh nghiệp đóng góp ý kiến với Chính phủ hai nước nhằm tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, Hội đồng sẽ tạo cơ hội tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore cũng như các Hiệp hội doanh nghiệp Singapore.

- Tổ chức một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, đầu tư, hội nhập kinh tế quốc tế: Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Latvia tại Hà Nội; Diễn Đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam – Campuchia; phối hợp với Trung tâm Trọng tài quốc tế (VIAC) tổ chức Hội thảo “Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp hợp đồng đối tác công tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng – Thực tiễn Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế và định hướng chính sách” tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; phối hợp với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) tổ chức hội thảo “Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam” tại Hà Nội…

- Tổ chức tập huấn, đào tạo cho doanh nghiệp về các chủ đề: lập kế hoạch và đánh giá hiệu suất, kỹ năng soạn thảo hợp đồng và giải quyết tranh chấp, quản trị tài chính nhằm nâng cao năng lực quản trị và khả năng tiếp cận các nguồn tài chính cho doanh nghiệp; tập huấn cho đại diện người sử dụng lao động và người lao động về các chỉ tiêu thông kê lao động và việc làm trong Bộ chỉ số phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam; hướng dẫn tuân thủ các quy định trong giao dịch liên kết, phòng ngừa rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế liên quan đến giao dịch liên kết…

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Ban Thường trực;

- VPCP (Vụ ĐMDN);

- Trung tâm thông tin kinh tế (để đăng tải lên Website);

- Lưu VT, VP (TH).   
 

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 7/2019 (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 7/2019 của Bộ tài chính (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 7/2019 của Bộ Xây dựng (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 7/2019 của Bộ Công thương (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 7/2019 của Bộ Y tế (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 7/2019 của Bộ Giao thông Vận tải (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 7/2019 của Bộ Lao động thương binh và xã hội(Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 7/2019 của Bộ Tư pháp (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 7/2019 của Bộ Thông tin và truyền thông (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 7/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt nam (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 7/2019 của UBND Tỉnh Dắk Lắk (Tải về)

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)