Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 4/2019

Thứ hai, 20-01-2020 | 08:55:00 AM GMT+7 Bản in

PHÒNG THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 0058/PTM – VP

Báo cáo tình hình thực hiện

Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 4/2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: CHÍNH PHỦ

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trong tháng quý 4/2019, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TẬP HỢP VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

  1. Tình hình tập hợp và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp trong quý 4/2019

Trong quý 4/2019, VCCI thống kê có 275 kiến nghị mới của các doanh nghiệp và  hiệp hội doanh nghiệp (giảm 58 kiến nghị so với quý 3/2019). Tình hình giải quyết kiến nghị tính đến 31/12/2019 cụ thể như sau: 

Phân loại theo bộ, ngành, địa phương cho thấy: Các bộ, ngành nhận được nhiều kiến nghị trong quý 4/2019 bao gồm: Bộ Tài chính: 63 kiến nghị; Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 62 kiến nghị; Bộ Xây dựng: 21 kiến nghị; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: 26 kiến nghị; Bộ Tài nguyên và Môi trường: 14 kiến nghị; Bộ Công Thương: 15 kiến nghị; Bộ Y tế: 5 kiến nghị; Ngân hàng Nhà nước: 6 kiến nghị. Riêng nhóm 8 bộ, ngành, địa phương trên nhận được 212 kiến nghị, chiếm 77,1% tổng số kiến nghị trong quý 4/2019. Trong đó, hai bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư nhận được số kiến nghị nhiều nhất và cao hơn nhiều so với các bộ, ngành, địa phương khác (125 kiến nghị, chiếm 45,6%). Một số bộ, ngành, địa phương khác cũng nhận được kiến nghị của doanh nghiệp. [2]  

Nội dung chính trong các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp chủ yếu đề nghị hướng dẫn các quy định của pháp luật để thực hiện. Ngoài ra còn một số kiến nghị về xây dựng pháp luật và một số vụ việc cụ thể của doanh nghiệp. Một số nội dung chính các kiến nghị như sau:

- Bộ Tài chính nhận được nhiều kiến nghị nhất của doanh nghiệp trong quý 4/2019.  Nội dung cơ bản của các kiến nghị gồm:

+ Hướng dẫn hoặc đề nghị xử lý các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế, hải quan: phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các tỉnh; trạng thái hoạt động của doanh nghiệp khi đề nghị hoàn thuế GTGT; chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp; kê khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT; việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử ngày 1/11/2018; thủ tục xin chấm dứt, khôi phục hiệu lực mã số thuế; thuế vãng lai lĩnh vực xây dựng, lắp đặt; hướng dẫn biểu thuế Asian - Hong Kong; giảm tiền truy thu hoàn thuế GTGT trong đầu tư xây dựng và tiền phạt;  xử lý thuế GTGT hàng nhập khẩu, sản xuất kinh doanh, tái xuất khẩu; thuế GTGT đối với dịch vụ cầm đồ; xử phạt vi phạm hành chính với doanh nghiệp đã có quyết định giải thể; làm rõ cơ sở pháp lý của tính năng chặn kê khai trên trang thuế điện tử; kiến nghị về việc kiểm tra chuyển tải bất hợp pháp; xử lý lỗi không tìm thấy tờ khai trên hệ thống xử lý dữ liệu hải quan; hướng dẫn thuế hải quan và thuế nhà thầu; phạm vi xác định thu nhập chịu thuế cho người nước ngoài đến Việt Nam làm việc …

 + Đề nghị hướng dẫn một số thực hiện pháp luật về một số nội dung: thời gian thanh toán của chủ đầu tư cho nhà thầu trong thời gian thực hiện hợp đồng; định nghĩa doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018; giải đáp chính sách pháp luật liên quan đến hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ; hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình; hướng dẫn cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp; giải thích từ ngữ “năng lực hoạt động sự nghiệp” trong Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; xử phạt vi phạm hành chính với doanh nghiệp đã có quyết định giải thể; xác định thời điểm ghi nhận doanh thu trong hoạt động dịch vụ giới thiệu người Việt Nam đi định cư nước ngoài …

Một số kiến nghị nổi bật như:

+ Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc có văn bản góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 44/2017/TT-BTC “quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau”. Công ty cho rằng dự thảo sửa đổi Thông tư 44/2017/ TT-BTC lần này (có bổ sung ý kiến của UBND tỉnh Cao Bằng), Công ty thấy khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản niken được nêu ra trong Dự thảo vẫn rất cao với điều kiện khai thác quặng. Vì vậy, Công ty đã đề xuất một khung giá tính thuế tài nguyên với quặng niken với Bộ Tài chính.

+ Công ty CP đầu tư phát triển BĐS Bình An, Công ty CP đầu tư và thương mại Nhà Rồng và Công ty CP đầu tư RC12 kiến nghị Chính phủ xem lại Điều 8 điểm 3 của Nghị định 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/2/2017 quy định về nguyên tắc khấu trừ chi phí hợp lý đối với giao dịch liên kết. Theo quan điểm của các công ty, do Khoản 3 Điều 8 của Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của Công ty chỉ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay và chi phí khấu hao trong kỳ của các Công ty, nên các Công ty này bị loại trừ chi phí lãi vay làm cho Công ty phát sinh tăng lợi nhuận ảo và dẫn đến số thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty bị điều chỉnh tăng và phải nộp theo lợi nhuận gây thiệt hại cho các công ty.

+ Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm Phốt pho tại Việt Nam[3] đề nghị Bộ Tài chính chưa đề nghị tăng thuế xuất khẩu phốt pho từ mức 5% lên 10% trong giai đoạn hiện nay.

+ Công ty TNHH Kingmo New Materials Việt Nam kiến nghị việc Chi cục Hải quan Bắc Ninh ra Quyết định ấn định thuế đối với 61 tờ khai của sản phẩm xuất khẩu từ nguyên liệu nhập khẩu kê khai theo loại hình sản xuất xuất khẩu kể từ ngày 1/9/2016. Công ty cho rằng việc thay đổi chính sách thuế tại Thông tư 38/2015/TT-BTC và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP từ ngày 1/9/ không được cơ quan hải quan hướng dẫn cập nhật để khai báo hải quan, khai báo thuế lại cho đúng. Cũng chính vì không có sự hướng dẫn của Hải quan Bắc Ninh và sự thiếu cập nhật chính sách mới của công ty mà kể từ ngày 1/9/2016 khi có Nghị định 134/2016/NĐ-CP mọi sự thông quan nguyên liệu nhập, sản phẩm xuất của công ty vẫn được thông suốt, cơ quan hải quan vẫn cho thông quan bình thường và giá bán sản phẩm sản xuất xuất khẩu của công ty hoàn toàn không có yếu tố thuế trong đó. Nay cơ quan hải quan ra quyết định truy thu hồi tố thuế xuất khẩu đã làm cho công ty lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ yếu nhận được kiến nghị của doanh nghiệp, đề nghị hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật trong đó có đa số là đề nghị hướng dẫn pháp luật về đấu thầu.  Nội dung cơ bản đề nghị Bộ hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật gồm:

+  Hướng dẫn pháp luật về đấu thầu đối với các nội dung: điểm đ khoản 6 Điều 89 Luật Đấu thầu “Nhà thầu tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó”; áp dụng lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Quyết định 17/2019/QĐ-TTg; áp dụng phương thức đấu thầu qua mạng gói thầu tư vấn trên 10 tỷ đồng; quy định của pháp luật về hồ sơ mời thầu; quy định về đấu thầu hợp đồng trọn gói; xử lý tình huống giá dự thầu vượt quá kế hoạch; yêu cầu nguồn lực tài chính cho gói thầu; cập nhật giá gói thầu theo quy định; hướng dẫn thực hiện quy định chỉ định thầu rút gọn; thủ tục đấu thầu gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng; hướng dẫn tư cách hợp lệ của nhà thầu; xử lý tình huống trong lựa chọn nhà thầu; thẩm quyền của trưởng văn phòng đại diện ký và đóng dấu đại diện cho gói thầu; lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư; mua sắm vật tư thiết bị để thi công đối với gói thầu được trúng thầu và giao thực hiện hợp đồng; cách đánh giá hợp đồng tương tự trong hồ sơ mời thầu tư vấn thiết kế tham gia gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình; xác định “người có thẩm quyền” theo quy định của Luật Đấu thầu; chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán nhận thầu kiểm toán … …

+ Hướng dẫn thực hiện pháp luật trong một số nội dung khác như: điều kiện kinh doanh dịch vụ quảng cáo của nhà đầu tư nước ngoài; điều kiện áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe; xác định ngành nghề ưu đãi theo luật Đầu tư; xử lý hồ sơ mua cổ phần góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài; xác định trường hợp tên doanh nghiệp gây nhầm lẫn theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 42, Luật Doanh nghiệp; chi phí mua bảo hiểm tự nguyện cho người lao động quyết toán và chi phí đầu tư dự án; thủ tục chuyển nhượng dự án sản xuất, kinh doanh có sử dụng đất; đăng ký ngành nghề bán buôn, bán lẻ cho sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất; lập dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng đối với Công ty CP có vốn nhà nước chi phối; đề nghị bổ sung dịch vụ ngành nghề cho thuê các thiết bị vận tải; sửa đổi khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014 yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp; điều kiện chuyển đổi trường phổ thông, cao đẳng 100% vốn Việt Nam thành 100% vốn nước ngoài; ghi mã ngành trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp; hiệu lực của người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác;điều kiện và trình tự, thủ tục thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn …

- Tất cả các kiến nghị gửi đến Bộ Xây dựng đều đề nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật. Nội dung cơ bản của các kiến nghị gồm: quy định của pháp luật về tổ chức kinh tế tham gia đấu giá quyền sử dụng đất lô nền tại các khu dân cư, tái định cư, cụm dân cư vượt lũ có điều kiện sinh lợi dôi dư trong quá trình sắp xếp, bố trí dân cư; hình thức phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình của Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng thanh toán hợp đồng đơn giá cố định; áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; cơ quan thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP; hướng dẫn về thời hạn bảo hành công trình xây dựng; thủ tục chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng của dự án nằm trong các khu công nghiệp; nhà thầu cá nhân có được phép nhận thầu thi công xây dựng công trình; cơ quan thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP; hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng đối với hợp đồng trọn gói khi có điều chỉnh vị trí hướng tuyến so với thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt; thanh toán và tính chi phí hạng mục chung đối với hợp đồng trọn gói; hướng dẫn về chuyển quyền sở hữu mua bán căn hộ chung cư…

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhận được các kiến nghị từ các doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật về những nội dung gồm: hướng dẫn sắp sếp nghỉ 45 phút cho công nhân làm ca đêm; thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép lao động; chi trả trợ cấp thôi việc trong trường hợp đã quá thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp; cách tính xác định công việc nặng nhọc, độc hại trong công ty sản xuất bao bì carton; kiến nghị tăng giới hạn tổng thời gian làm thêm giờ trong năm; đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức tập nâng cao tay nghề; chế độ dành cho người quản lý tại công ty TNHH khi cổ phần hóa; xử lý người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng; bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động; trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động; hướng dẫn chế độ dôi dư đối với người lao động và người quản lý khi thực hiện cổ phần hóa; thời điểm thanh toán tiền lương cho ngày phép hàng năm chưa sử dụng của người lao động; hướng dẫn về vấn đề cho thuê lại lao động đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ; kiến nghị tăng giờ làm thêm từ 200h lên 400h/năm; ký hợp đồng lao động với người đã từng làm việc tại công ty; nghỉ quá ngày phép, nghỉ ốm không có giấy bác sĩ… 

- Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được các nội dung kiến nghị gồm: hướng dẫn áp dụng tiêu chí liên quan đến Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015; hướng dẫn áp dụng thời hạn lập đề án bảo vệ môi trường; hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng dự án sản xuất, kinh doanh có sử dụng đất; quy định của pháp luật về tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, gia hạn thời hạn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hướng dẫn xử lý rác thải nguy hại; hướng dẫn các dự án thuộc trường hợp được miễn thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; thế chấp quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế được giao đất, cho thuê đất nhưng được miễn một phần; áp giá tính thuế tài nguyên vào tính tiền lệ phí cấp quyền khai thác nước; hướng dẫn lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho Dự án có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp phép khai thác mặt nước; cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, lây nhiễm...

- Bộ Công Thương nhận được kiến nghị của doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn về các nội dung: chính sách hỗ trợ doanh nghiệp lắp đặt hệ thống điện năng lượng tái tạo; thủ tục cấp phép dự án đầu tư điện năng lượng mặt trời; hướng dẫn mối quan hệ thương mại điện tử và quảng cáo; thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài; thủ tục đăng ký ngành nghề phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu cho doanh nghiệp sản xuất rượu; quy định về hoạt động thương mại điện tử của thương nhân nước ngoài; xác định sản phẩm sau quá trình chế biến là sản phẩm công nghiệp…

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận một số kiến nghị của doanh nghiệp với nội dung bao gồm: Giải pháp nâng cao chất lượng trong soạn thảo, ban hành thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục cho công ty mẹ vay và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài; hướng dẫn quy định về quản lý ngoại hối trong đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam; giải đáp một số vướng mắc trong thực hiện Luật các tổ chức tín dụng…

- Trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế nhận được một số kiến nghị với các nội dung: quy định về đóng bảo hiểm y tế bắt buộc cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; vướng mắc thực hiện cơ chế chính sách về quản lý dược; quy định về xử lý môi trường phòng khám bệnh; vướng mắc khi thực hiện Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; đề nghị điều chỉnh thủ tục công bố mua bán trang thiết bị y tế.

- Các doanh nghiệp/ hiệp hội doanh nghiệp cũng gửi kiến nghị đến một số bộ, ngành khác như: Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam,… với các nội dung như: Hướng dẫn thời hạn của Giấy chứng nhận nghiệp vụ PCCC; hướng dẫn áp dụng một số nội dung của Thông tư số 04/2015/TT-BCA; kiến nghị trả con dấu của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài; hướng dẫn đăng ký kho lưu trữ hồ sơ; hướng dẫn áp dụng quy định pháp luật về giải quyết khiếu lại; kiến nghị làm rõ các dấu hiệu sai phạm của Chi cục Thi hành án dân sự TP. Phan Rang - Tháp Chàm; xử lý việc cấp phù hiệu taxi cho doanh nghiệp ngoại tỉnh kinh doanh tại Hà Nội; Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; ghi hàng hóa nhập khẩu khi thay đổi địa chỉ công ty; nhập khẩu, sản xuất kinh doanh đối với các thiết bị có mức hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu trong tiêu chuẩn quốc gia; xem xét trách nhiệm thanh toán công nợ của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC …

- Doanh nghiệp cũng gửi một số kiến nghị đến UBND TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bắc Giang, Ninh Bình, Hải Phòng, Bình Định, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh trong đó, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là các địa phương nhận được nhiều kiến nghị nhất. Nôi dung chủ yếu đề nghị tháo gỡ khó khăn cụ thể doanh nghiệp gặp phải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh như: : đề nghị xử lý việc chậm trễ thực hiện dự án và thanh toán khoản tiền tạm ứng của gói thầu XL0-02: thiết kế, xây dựng và vận hành nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè; xin được lập nghiên cứu tiền khả thi công trình cầu đi bộ Thủ Thiêm; hướng dẫn cấp quyền sử dụng đất cho mục đích đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và khu đô thị thông minh; đề nghị xử lý các biển báo giao thông Hà Nội không tuân thủ QCVN 41:2016/BGTVT; thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải cho doanh nghiệp tại Hà Nội; hướng dẫn thủ tục hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính 140 ki ốt tại chợ đầu mối hoa quả tại Hải Phòng; kiến nghị về việc quy trình làm việc kéo dài và mâu thuẫn của phòng đăng ký kinh doanh TP. Hải Phòng; hướng dẫn thủ tục cho thuê mặt nước làm bến thuyền du lịch tại Bà Rịa – Vũng Tàu; kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy nước sạch tại Thanh Hóa; kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp được thuê đất để thực hiện dự án trang trại trồng dứa, rau màu theo hướng công nghệ sinh thái tại Tiền Giang; kiến nghị xem xét cấp lại đường điện hạ áp đối với dự án điện xã Hương Sơn, tỉnh Bắc Giang; phản ánh việc xử lý hồ sơ cấp giấy phép chậm của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hải Phòng …

  1. Tình hình trả lời các kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương

Trong quý 4/2019, VCCI nhận được 202 văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp của 17 bộ, ngành, địa phương tăng 16,1% so với quý 3/2019 (quý 3/2019 nhận được 174 văn bản). Các văn bản này đã được VCCI đăng tải đầy đủ trên Website của VCCI.

Qua theo dõi của VCCI, từ 1/1/2019 đến hết 31/12/2019, còn 223 kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp chưa được các bộ, ngành, địa phương trả lời. Các bộ, ngành có nhiều kiến nghị chưa được trả lời gồm: Bộ Tài chính 29 kiến nghị; Bộ Kế hoạch và Đầu tư 25 kiến nghị; Bộ Tài nguyên và Môi trường 29 kiến nghị; Bộ Lao động và Thương binh, Xã hội 19 kiến nghị; Bộ Công Thương 21 kiến nghị; Bộ Xây dựng 17 kiến nghị; Bộ Công an 9 kiến nghị; Bộ Y tế 7 kiến nghị; Bộ Thông tin và Truyền thông 6 kiến nghị; Bộ KHCN 7 kiến nghị; Bộ Tư pháp  6 kiến nghị; Bộ Giáo dục và Đào tạo 5 kiến nghị…. Đối với địa phương, có 14 tỉnh, TP trực thuộc trung ương chưa trả lời kiến nghị của doanh nghiệp. Trong đó TP Hà Nội (5 kiến nghị), TP Hồ Chí Minh (8 kiến nghị), Quảng Ninh (3 kiến nghị) còn nhiều kiến nghị chưa trả lời nhất.

Chi tiết các kiến nghị chưa được trả lời và trách nhiệm giải quyết của các bộ, ngành, địa phương được trình bày trong Phụ lục 2 và Phụ lục 4 gửi kèm theo báo cáo.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trả lời dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp.

Qua theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, VCCI nhận thấy: Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Bộ giải quyết các kiến nghị nhanh nhất với lượng tồn đọng trên tổng số kiến nghị nhận được thấp, số lượng văn bản trả lời đúng hạn cao. Bộ Tài chính tuy nhận được lượng kiến nghị hàng tháng khá lớn  nhưng trả lời/ giải quyết cũng khá kịp thời. Tuy số lượng tồn kiến nghị cao nhưng không có kiến nghị tồn từ đầu năm và nhiều kiến nghị liên quan đến việc hoàn thuế, truy thu thuế… phức tạp, kéo dài và khó có thể giải quyết nhanh chóng. Một số bộ, ngành cũng trả lời kiến nghị kịp thời như: Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,… . Trong quý 4/2019, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Hồ Chí Minh, Hà Nội là các bộ, ngành, địa phương chưa khắc phục được việc để tồn đọng kiến nghị lâu, chưa được giải quyết.

  1. Đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp

Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tích cực về việc doanh nghiệp và nền kinh tế dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng tăng trưởng năm 2019 vẫn ở mức cao.[4] Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn, trong năm 2020, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết cũng nhưng các điều kiện kinh doanh đang cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó, tạo lập môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp.

Về chất lượng giải quyết kiến nghị của các cơ quan nhà nước, trong năm 2019, VCCI tiến hành 2 cuộc khảo sát nhanh đối với gần 1000 doanh nghiệp có kiến nghị gửi các bộ ngành, địa phương trong năm 2018 và 2019. Kết quả khảo sát cho thấy:

 - Về trả lời kiến nghị của các bộ ngành có 37,9% doanh nghiệp trả lời hài lòng, 17,7% doanh nghiệp trả lời rất hài lòng, 40,7% doanh nghiệp trả lời chưa hài lòng và 3,7% doanh nghiệp không đánh giá.

- Về việc giải quyết kiến nghị của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có: 27,7% doanh nghiệp trả lời hài lòng, 9,6% doanh nghiệp trả lời rất hài lòng, 31,6% doanh nghiệp trả lời chưa hài lòng và 31,1% doanh nghiệp không đánh giá.

- Về lý do chưa hài lòng với việc trả lời, giải quyết kiến nghị: có 41,4% doanh nghiệp đánh giá nội dung trả lời còn chung chung, nặng về giải thích mà không giải quyết vấn đề doanh nghiệp kiến nghị; 14,7% doanh nghiệp cho rằng cần phải sửa đổi các quy định của pháp luật mới giải quyết được vấn đề, nhưng việc sửa đổi tiến hành chậm; 11% doanh nghiệp phản ánh cơ quan chức năng chỉ ghi nhận kiến nghị mà không giải quyết. Ngoài ra còn có 8,9% doanh nghiệp phản ánh cơ quan chức năng trả lời không đúng nội dung kiến nghị: trên 30% doanh nghiệp nêu các lý do khác...

Kết quả khảo sát cũng cho thấy: Tỷ lệ các doanh nghiệp/ hiệp hội doanh nghiệp chưa hài lòng đối với việc trả lời kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương có xu hướng tăng lên. Tỷ lệ doanh nghiệp/ hiệp hội doanh nghiệp đánh giá câu trả lời còn chung chung, nặng về giải thích mà không đưa ra cách thức giải quyết tăng mạnh (48,5% của 6 tháng cuối năm 2019 so với 34,29% của 6 tháng đầu năm 2019). Tỷ lệ các doanh nghiệp/ hiệp hội doanh nghiệp phản ánh cơ quan chức năng trả lời không đúng nội dung kiến nghị cũng tăng nhiều (12,1% của 6 tháng cuối năm 2019 so với 5,71% của 6 tháng đầu năm 2019). Kết quả khảo sát cho thấy công tác giải quyết kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương cần phải tiếp tục tập trung thực hiện việc giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhằm hướng tới mục tiêu tạo lập môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi cho doanh nghiệp như Chính phủ đã đề ra.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA VCCI

Trong quý 4/2019, VCCI đã triển khai các nhiệm vụ được giao như sau:

  1. Triển khai các hoạt động góp phần cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp:

- Chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều Diễn đàn, hội nghị, hội thảo, đối thoại quan trọng nhằm thảo luận, đề xuất và rà soát các chính sách, pháp luật với Đảng, nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển góp phần tích cực vào quá trình cải thiện chất lượng của hệ thống thể chế và kiến tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Một số hoạt động nổi bật như:

+ Theo chỉ đạo của Chính phủ, VCCI đã phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề “Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp - Hội nhập, hiệu quả, bền vững”. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì và có sự tham dự của các Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương; đông đảo các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức quốc tế… Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đã đưa ra 3 nhóm kiến nghị về môi trường kinh doanh gồm: (i) Đề nghị Chính phủ chủ trì cùng UBTV Quốc hội xem xét, tháo gỡ 20 điểm chồng chéo lớn của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, đấu thầu để mở đường cho đầu tư phát triển, đồng thời, đề nghị dùng một luật sửa nhiều luật, dùng một nghị định sửa nhiều nghị định, tháo gỡ ngay những điểm chồng chéo này; (ii) Đề nghị chính thức hoá hộ kinh doanh, đưa hộ kinh doanh thành đối tượng điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp với tư cách là loại hình doanh nghiệp một chủ theo thông lệ quốc tế, đây cũng là mục tiêu thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; (iii) Kiến nghị sớm hoàn thành khung pháp lý về hợp tác công tư (PPP), việc hoàn thành khung pháp lý về PPP đảm bảo minh bạch, an toàn, đảm bảo huy động được nguồn lực xã hội không chỉ với các dự án hạ tầng, mà còn các đề án sản xuất kinh doanh.

+ Tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia lần thứ IV năm 2019 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp”. Diễn đàn đã tập trung thảo luận về những chính sách hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp, cách tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ từ quốc tế, những rào cản ảnh hưởng hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp... Thông qua Diễn đàn, những đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp khởi nghiệp đã được chuyển tải tới các bộ, ban, ngành chức năng… nhằm cung cấp thông tin và tham mưu trong quá trình xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các băn bản hướng dẫn, miễn giảm thuế, phí, lệ phí đất, quy hoạch hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, quy hoạch chi tiết về việc thành lập quỹ đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo…

+ Tổ chức Diễn đàn Kinh tế 2020 với chủ đề “Tích lũy động năng cho chu kỳ tăng trưởng mới” và phối hợp với Vụ Báo chí – xuất bản, Ban Tuyên giáo trao giải tác phẩm báo chí viết về doanh nhân – doanh nghiệp và môi trường kinh doanh lần thứ VII. Diễn đàn đã phân tích, dự báo xu hướng kinh tế năm 2020, đồng thời đưa ra các khuyến nghị, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, giúp các doanh nghiệp hoạch định chính sách, chiến lược trong kinh doanh năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế 2020, VCCI đã tổ chức  trao giải Chương trình bình chọn thường niên các tác phẩm báo chí viết về doanh nhân, doanh nghiệp và môi trường kinh doanh năm 2019.

+ Tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết 02 và Nghị quyết 35 của Chính phủ - Từ góc nhìn doanh nghiệp. Báo cáo đã đi sâu phân tích các vấn đề của môi trường kinh doanh như thuế, hải quan, chất lượng hạ tầng, tín dụng, đăng ký kinh doanh, giấy phép con, kiểm tra chuyên ngành, thủ tục hành chính, thanh kiểm tra doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp, quản lý đất đai, giấy phép xây dựng, tổ chức đối thoại chính quyền-doanh nghiệp, thái độ phục vụ của các cơ quan, chống tham nhũng, chính phủ điện tử, hỗ trợ khởi nghiệp… Ngoài phản ánh các trải nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp, Báo cáo cũng chỉ ra nguyên nhân và kiến nghị một số giải pháp để cải thiện trong thời gian tới.

+ Tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo “Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2019”. Theo Báo cáo, năm 2019 được đánh giá là năm có số lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ít hơn so với các năm trước đó. Tuy nhiên, doanh nghiệp không vì thế mà nhẹ nhàng hay đơn giản hơn. Báo cáo tiếp tục đề xuất tiếp tục bãi bỏ 12 ngành nghề, sửa đổi 19 ngành nghề, bổ sung 6 ngành nghề và cấm hoàn toàn việc kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Bên cạnh đó, báo cáo cũng kiến nghị các bộ, ngành cần tiếp tục rà soát tổng thể hệ thống pháp luật kinh doanh để xác định những điểm chồng chéo và tiến hành sửa đổi, bổ sung.

+ Tổ chức Hội thảo công bố kết quả Báo cáo Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính Thuế năm 2019. Báo cáo đánh giá do VCCI cho thấy khoảng 90% doanh nghiệp đánh giá thông tin TTHC thuế hiện dễ tìm và dễ điền, 76% đánh gia thông tin TTHC thuế dễ hiểu; 80% đánh giá việc thực hiện các TTHC thuế dễ/tương đối dễ thực hiện. Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp FDI và nhóm các doanh nghiệp dân doanh quy mô nhỏ là những nhóm cảm nhận được mức độ thuận lợi khi thực hiện các nghĩa vụ thuế thấp hơn so với các nhóm doanh nghiệp khác. Hai thủ tục hành chính thuế khó thực hiện nhất là đề nghị miễn, giảm thuế (62%), và hoàn thuế (56%). Các doanh nghiệp mới hoạt động trong vòng 2 năm gần đây cho biết gặp khó khăn về thủ tục thuế nhiều hơn các doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm. Thực hiện khai và nộp thuế điện tử đạt mức cao (98,4% và 92%). Việc triển khai hóa đơn điện tử còn nhiều khó khăn do doanh nghiệp chưa sẵn sàng, chưa có sự đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, hạ tầng công nghệ…

+ Phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2019 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, với sự tham dự của hơn 600 doanh nghiệp.  Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về thuế và hải quan là hoạt động phối hợp thường niên giữa VCCI và Bộ Tài chính nhằm giới thiệu, cập nhật các chính sách mới của ngành Thuế và Hải quan. Đồng thời, Hội nghị dành nhiều thời gian để đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và doanh nghiệp đối thoại, giải đáp các vướng mắc về thuế và hải quan của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

+  Tổ chức Lễ công bố 100 Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2019 với sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành ở trung ương và hơn 400 doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp. Chương trình đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam. Việc đánh giá, xếp hạng căn cứ Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (Corporate Sustainability Index - CSI). Năm 2019, Bộ Chỉ số CSI được tinh gọn từ 131 chỉ tiêu xuống còn 98 chỉ tiêu ở 3 lĩnh vực là kinh tế, xã hội và môi trường; trong đó 90% là các chỉ tiêu tuân thủ pháp luật. Hiện nay, Bộ chỉ số được cộng đồng doanh nghiệp đón nhận và áp dụng trong hệ thống quản trị và xây dựng hệ thống kinh doanh. Tại sự kiện, VCCI phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương đã biểu dương 9 tác phẩm báo chí xuất sắc từ 100 bài dự thi viết về doanh nghiệp phát triển bền vững.

+ Tổ chức Diễn đàn "Vai trò doanh nghiệp trong phát triển kinh tế vùng Bắc Trung bộ" tại Hà Nội. Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo bộ, ngành trung ương và địa phương, các tổ chức, Hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước, đại diện các Sở Kế hoạch & Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư các tỉnh, thành trong vùng kinh tế Bắc Trung Bộ. Tại Diễn đàn, các chuyên gia kinh tế đã phân tích, xác định rõ những nút thắt, gợi ý chính sách, đề ra giải pháp tăng cường nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp, gia tăng động lực thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Bắc Trung Bộ.

+ Phối hợp triển khai Chương trình Én xanh 2019. Với thông điệp “Mỗi sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng sẽ là một cánh én nhỏ mang lại hy vọng và thay đổi tích cực cho xã hội”, chương trình được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm mục đích tìm kiếm và tôn vinh những sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng. Chương trình Én xanh 2019 được triển khai trên toàn quốc, thu hút được 160 sáng kiến kinh doanh đang góp phần thay đổi cộng đồng. Gala Tôn vinh sáng kiến kinh doanh vì mục tiêu phát triển bền vững – Trao giải Én xanh 2019 đã được tổ chức tại Hà Nội, vinh danh những sáng kiến xuất sắc nhất, có đóng góp tích cực cho môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ phát triển nông nghiệp xanh, kinh doanh vì cộng đồng…

+ Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Pháp luật Việt Nam đã sẵn sàng cho Hội nhập?” tại Hà Nội. Hội thảo thu hút hơn 100 đại biểu là chuyên gia từ các cơ quan nhà nước, các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế cùng đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí... để thảo luận về các vấn đề: thách thức trong quá trình hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập; việc đánh giá tác động chính sách trước khi ban hành. Với những ý kiến đóng góp thực tế từ phía doanh nghiệp và các chuyên gia trong Hội thảo đã đưa ra một góc nhìn chân thực và toàn diện về pháp luật kinh doanh, góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật Việt Nam, sẵn sàng cho hội nhập.

+ Tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án. Hơn 100 đại biểu là đại diện cơ quan nhà nước, các Hiệp hội doanh nghiệp, Trung tâm trọng tài, hoà giải, các công ty bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, văn phòng luật sư… đã tham dự và thảo luận tại hội thảo.

+ Tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan việc đóng góp ý kiến, chỉnh lý và hoàn thiện Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi):

Tổ chức Hội nghị Người sử dụng lao động toàn quốc năm 2019 đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, một số Ủy ban của Quốc hội, các tổ chức, cơ quan liên quan, đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp. Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung lơn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) và đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện Dự thảo Bộ luật, đảm bảo mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Tiếp tục tham gia rà soát, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

- Đã hoàn thành góp ý gần 30 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đáng chú ý có một số văn bản quy phạm pháp luật gồm: Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp; Nghị định thành lập, tổ chức, hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; Nghị định quy định thanh toán không dùng tiền mặt; Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý giá chuyển nhượng của giao dịch liên kết, chống chuyển giá, chống thất thu Ngân sách nhà nước; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP về thẩm định giá; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan; Nghị định thành lập, tổ chức, hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; Nghị định về lộ trình và phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính toàn cầu; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài; Nghị định về Chống thư rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua gửi tin nhắn, thư điện tử và gọi điện; Thông tư Bãi bỏ văn bản pháp luật; Thông tư Quy định hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam và nhiều văn bản quy phạm pháp luật dưới luật khác. Nội dung chi tiết các ý kiến đóng góp được cập nhật tại: http://vibonline.com.vn/tim-kiem-y-kien-vcci.

- Tiếp tục triển khai dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thúc đẩy hoạt động chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tốt trong điều hành kinh tế cấp tỉnh. Tiếp tục công tác tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn thúc đẩy hoạt động chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tốt trong điều hành kinh tế cấp tỉnh, hỗ trợ các tỉnh, địa phương nhằm thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh tại các địa phương như: tham dự các hội nghị, hội thảo và có các tham luận phân tích, đánh giá PCI của các địa phương.  

- Tiếp tục thực hiện Chương trình Hành động Thực hiện Liêm chính trong kinh doanh và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững như: lãnh đạo VCCI dự và phát biểu chào mừng tại Diễn đàn doanh nghiệp về “Thi hành quy định phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước” do Thanh tra Chính phủ tổ chức; tham dự và phát biểu tại Lễ ra mắt Hướng dẫn bình luận chung số 16 của Ủy ban công ước quyền trẻ em” trong khuôn khổ Dự án UNICEF…

+ Phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) và Đại sứ quán Anh tại Hà Nội tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp thông qua thúc đẩy cam kết kinh doanh liêm chính”. Hội thảo là một trong các hoạt động trọng tâm của “Sáng kiến liêm chính giữa Doanh nghiệp và Chính phủ”(GBII) do VCCI thực hiện trong khuôn khổ Dự án vùng “Thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng ở ASEAN” của UNDP. Dự án nhằm hỗ trợ xây dựng cơ chế minh bạch trong cả khu vực công và khu vực tư, tăng cường nhà nước pháp quyền, phòng chống tham nhũng và xây dựng các điển hình doanh nghiệp có trách nhiệm. Tại hội thảo, 11 hiệp hội doanh nghiệp tại Hà Nội và TP.HCM đã tham gia ký kết “Bản cam kết kinh doanh liêm chính”, nhằm đề cao giá trị cốt lõi của tính chính trực, trách nhiệm và hành vi đạo đức của doanh nghiệp, hướng tới cùng hợp tác hành động nhằm xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính.

- Tiếp tục vận động doanh nghiệp áp dụng Bộ chỉ số Doanh nghiệp phát triển bền vững (CSI): làm việc với IDH về nâng cấp Bộ chỉ số CSI trong ngành da giày, xây dựng phầm mềm và tập huấn cho doanh nghiệp giai đoạn 12/2019 – 3/2020, làm việc với WCS về đưa nội dung bảo vệ động vật hoang dã vào Bộ chỉ số CSI năm 2020…

- Tiếp tục triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Nền kinh tế tuần hoàn:

+ Phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam tổ chức Chương trình “Gặp gỡ và đối thoại về Kinh tế tuần hoàn: Từ góc nhìn quốc tế đến tiềm năng triển khai tại Việt Nam”.

+ Tiếp tục triển khai hoạt động nghiên cứu xây dựng thị trường nguyên liệu thứ cấp trong ngành giấy và nhựa; tiến hành khảo sát thực trạng doanh nghiệp sau ba năm áp dụng Bộ chỉ số CSI; tổ chức họp Ban Giám khảo xét duyệt các doanh nghiệp tham gia Bảng xếp hạng Doanh nghiệp bền vững 2019; chuẩn bị tổ chức Lễ công bố 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2019; phối hợp với UNICEF triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Dự án Thúc đẩy quyền trẻ em trong kinh doanh (CRBP); làm việc với Báo Diễn đàn Doanh nghiệp về Giải báo chí viết về phát triển bền vững; họp trực tuyến với Ban Điều hành CSR Asean Network…

  1. Triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và các chương trình, dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp:

- Lãnh đạo VCCI tham gia vào các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư và thúc đẩy hội nhập quốc tế ở cấp quốc gia; Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư trong và ngoài nước, đào tạo doanh nghiệp trong đó có nhiều hoạt động nổi bật như:

+ Chủ tịch VCCI tháp tùng Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Bangkok, Thái Lan; tháp tùng Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN – Hàn Quốc, Hội nghị cấp cao Mekong – Hàn Quốc lần thứ nhất và thăm chính thức Hàn Quốc.

+ Tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam 2019 (VBS 2019) với chủ đề “Việt Nam - Đối tác kinh doanh tin cậy trong kỷ nguyên số”. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng khoảng 600 đại biểu, trong đó có nhiều CEO của các doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế. Hội nghị đã tập trung thảo luận về các nội dung: đổi mới khoa học công nghệ, các chính sách giúp thúc đẩy đổi mới, sáng tạo khởi nghiệp tại Việt Nam; các xu hướng phát triển công nghệ trên thế giới và khả năng thích ứng của Việt Nam; những thành công của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam, start-up Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu; chuyển dịch nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, định hướng thị trường lao động Việt Nam thời gian tới, nhu cầu sử dụng lao động trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và các giải pháp của chính phủ nhằm nâng cao chất lượng lực lượng lao động. Hội nghị đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước gặp gỡ trực tiếp, kết nối và chia sẻ thông tin về các dự án hợp tác kinh doanh tiềm năng với 200 doanh nghiệp uy tín là đại biểu của Hội nghị Thượng đỉnh châu Á (ABS) và đoàn doanh nghiệp Nhật Bản.

+ Tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh châu Á (ABS) lần thứ 10. Hội nghị diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao đến từ 12 tổ chức kinh tế chủ chốt của châu Á gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines và Việt Nam. Hội nghị ABS lần này đã thông qua Bản tuyên bố chung thể hiện cam kết và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp châu Á nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bao trùm, bền vững và thịnh vượng. Tuyên bố chung có tiêu đề: "Châu Á siêu kết nối vì sự phát triển bền vững", theo đó, thống nhất hai nội dung gồm: “Châu Á kỹ thuật số” đề cập tới chiến lược tăng trưởng để thúc đẩy sự phát triển và đổi mới, xây dựng xã hội thông minh về nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, đô thị hóa và môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững; “Châu Á toàn cầu” đề cập tới chuỗi giá trị toàn cầu và thương mại tự do để thúc đẩy tính toàn diện về kinh tế và phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực thông qua việc tăng cường hợp tác trong khu vực.

+ Phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức “Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc”. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường, các lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở trung ương, địa phương cùng hơn 600 doanh nghiệp hai nước, trong đó có 250 doanh nghiệp Hàn Quốc. Với Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc, thông qua Hội nghị, Việt Nam mong muốn tiếp tục là điểm đến đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Tại hội nghị, VCCI đã ký kết hợp tác khởi nghiệp với Cơ quan Xúc tiến Thương mại Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) và Viện Khởi nghiệp và Phát triển Doanh nghiệp Hàn Quốc (KISED).

+ Phối hợp tổ chức buổi Đối thoại doanh nghiệp Việt - Nga nằm trong chuỗi các sự kiện "Năm chéo Việt - Nga" (Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam) nhân kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga với sự tham dự của Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng LB Nga M. Akimov, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cùng đông đảo doanh nghiệp hai nước. Buổi Đối thoại tập trung thảo luận những vấn đề cụ thể, thiết thực liên quan đến các cơ hội đầu tư - kinh doanh, tận dụng các lợi thế mà doanh nghiệp và nền kinh tế hai nước có thể bổ sung cho nhau, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả nhất cho doanh nghiệp mình. Với mục tiêu đạt 10 tỷ USD vào năm 2020, Chính phủ Việt Nam và LB Nga đã và đang gỡ bỏ nhiều hàng rào thuế quan, đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp hai nước.

+ Tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh doanh Mekong - Nhật Bản năm 2019 tại Cần Thơ, với sự tham dự của lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, đại diện các tổ chức, đối tác Nhật Bản tại Việt Nam và 250 doanh nhân Nhật Bản. Diễn đàn lần này thu hút được số lượng doanh nhân Nhật Bản tham gia đông nhất từ trước đến nay tại vùng ĐBSCL. Diễn đàn nhằm giới thiệu đến các doanh nghiệp Nhật Bản về tiềm năng phát triển của vùng và nỗ lực của lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong vùng hướng tới thu hút nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy hợp tác, kinh doanh từ các nhà đầu tư Nhật Bản vào ĐBSCL.

+ Phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Hợp tác phát triển Kinh tế (OECD), Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức Diễn đàn “Kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam” (Vietnam Responsible Business Forum). Tại Diễn đàn, các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, tổ chức đại diện của người lao động, các tổ chức xã hội và các cơ sở đào tạo đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm những vấn đề liên quan tới việc áp dụng, thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam.

+ Phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo đối thoại “Thúc đẩy kỹ năng nghề tại nơi làm việc – Mô hình đào tạo của doanh nghiệp và sự hợp tác giữa các bên”. Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp, nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm gắn kết doanh nghiệp và nhà trường tại chính đơn vị, cập nhật các nội dung trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) liên quan tới giáo dục nghề nghiệp (GDNN) với doanh nghiệp, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và các cơ sở GDNN trong việc đào tạo và tuyển dụng lao động có tay nghề, giúp các doanh nghiệp cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, cải tiến năng suất và nâng cao năng lực cạnh tranh.

+ VCCI đồng thời chủ động phối hợp với các đối tác tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại khác như: Diễn đàn “Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nền kinh tế số và chia sẻ” tại Quảng Ninh; Diễn đàn Thực phẩm và Đồ uống Việt Nam 2019 tại Hà Nội; Hội thảo “Đẩy mạnh truyền thông về ứng dụng KHCN trong lĩnh vực nông nghiệp” tại Gia Lai; Diễn đàn "Tăng cường hệ thống giáo dục Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên tốt nghiệp" tại TP.Hồ Chí Minh; Hội thảo về hướng nghiệp và chính sách tuyển dụng tại Vĩnh Phúc; Hội nghị “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Nuôi trồng thuỷ sản” tại Cần Thơ; Diễn đàn Xúc tiến đầu tư thương mại Việt Nam – Trung Quốc tại Hà Nội; Hội thảo “Cơ hội kinh doanh với tỉnh Giang Tô (Trung Quốc)” tại TP.Hồ Chí Minh; Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Séc tại Hà Nội; tổ chức đoàn doanh nghiệp tham dự Triển lãm Ô tô điện, xe máy và xe đạp điện Quảng Tây lần 4 tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc; Diễn đàn Hợp tác kinh doanh Việt Nam – Campuchia; Hội nghị xúc tiến thương mại Việt Nam – Hàn Quốc; Diễn đàn kết nối giao thương Việt – Nga; tổ chức đoàn doanh nghiệp tham dự Hội chợ triển lãm “Hardware & Hand tools Expo 2019; Hội nghị Xúc tiến thương mại Thái Lan – Việt Nam quốc tế mở rộng tại Udon Thani (Thái Lan); Gặp gỡ doanh nghiệp Việt – Nga; Tọa đàm Gặp gỡ doanh nghiệp Việt – Hàn; Diễn đàn Thương mại Việt Nam – UAE; tổ chức đoàn doanh nhân nữ tham dự Hội nghị Thương mại phụ nữ toàn cầu 2019 (Global Women Trade Summit) tại Busan, Hàn Quốc...

- Nhân dịp kỉ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, ngoài việc hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, VCCI đã tổ chức một số hoạt động tiêu biểu:

+ Tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2019), 74 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương (13/10/1945 – 13/10/2019), tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự, có bài phát biểu động viên, chỉ đạo và định hướng phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại buổi lễ, 100 doanh nhân được trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng năm 2019.

+ Tổ chức thành công Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam 2019 với chủ đề: “Việt Nam 2045 – Khát vọng hùng cường và sứ mệnh doanh nhân: Tổ quốc gọi tên mình”. Diễn đàn có sự tham dự của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và hơn 1000 doanh nhân trên toàn quốc. Diễn đàn tập trung trao đổi về các cơ hội, thách thức trong kỷ nguyên số và sự hội nhập giữa các thế hệ doanh nhân Việt Nam nhằm khơi dậy tinh thần dân tộc, bản sắc Việt Nam của cộng đồng doanh nghiệp và mỗi doanh nhân Việt Nam, tập trung trí tuệ, tri thức hiến kế để đưa đất nước tiến nhanh tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển vào năm 2045, khi đất nước kỷ niệm 100 năm độc lập.

+ Tổ chức tôn vinh “Doanh nhân, Doanh nghiệp vì cộng đồng ĐBSCL” và trao giải Cánh Sếu vàng cho 27 doanh nghiệp tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực ĐBSCL năm 2019.

- Tổ chức 157  khóa đào tạo, tập huấn cho 6.395 doanh nghiệp về các chủ đề liên quan đến thương hiệu trong chiến lược phát triển doanh nghiệp, kỹ năng vận động chính sách, nâng cao kỹ năng quản lý hiệp hội, kỹ năng quản lý và lãnh đạo dành cho cán bộ quản lý cấp trung, kỹ năng tiếp thị kỹ thuật số trực tuyến, kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh, đào tạo chuyên gia về kỹ năng đối phó với hàng rào phi thuế quan…

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng báo cáo Chính phủ.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Ban Thường trực;

- VPCP (Vụ ĐMDN);

- Trung tâm thông tin kinh tế (để đăng tải lên Website);

- Lưu VT, VP (TH).   

[1] Số lượng kiến nghị chưa giải quyết cao một phần do Văn phòng Chính phủ thay đổi giao diện Website về tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, do đó việc cập nhật cũng như theo dõi thông tin giải quyết kiến nghị chưa được kịp thời như giai đoạn trước đây.

[2] Bao gồm: Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, UBND TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bắc Giang, Ninh Bình, Hải Phòng, Bình Định, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh …

[3] Bao gồm: Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Lào Cai, Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam, Công ty CP Phốt pho vàng Lào Cai, Công ty CP Phốt pho Việt Nam, Công ty CP Đông Nam Á Lào Cai, Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam, Công ty CP Nam Tiến Lào Cai

[4] Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp nước ta đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch là: GDP, xuất khẩu, giảm nghèo, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, xuất siêu, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, số giường bệnh/vạn dân. Kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc, tốc độ GDP tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra (từ 6,6-6,8%) và thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới. Trong năm, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 2,79%, là mức tăng thấp nhất trong 3 năm qua. Thị trường tài chính, tiền tệ và tỷ giá được điều hành chủ động, linh hoạt, ổn định. Dự trữ ngoại hối đạt khoảng 79 tỷ USD, tổng thu ngân sách nhà nước được 1.400 ngàn tỷ đồng, nợ công giảm.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 4/2019 (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 4/2019 của Bộ tài chính (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 4/2019 của Bộ Xây Dựng (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 4/2019 của Bộ Giao Thông Vận tải (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 4/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 4/2019 của Bộ Công thương (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền Thông (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 4/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 4/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt nam (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 4/2019 của Bộ tư pháp (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 4/2019 của Bộ Y tế (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 4/2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 4/2019 của Đài tiếng nói Việt nam (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 4/2019 của UBND Thành phố Hà nội (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 4/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang (Tải về)

Ý kiến bạn đọc (0)