Ngành xi măng Việt Nam trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước