Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang nỗ lực đạt các mục tiêu tăng trưởng