Có được hưởng hai chế độ trợ cấp hằng tháng?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 51 Luật Người khuyết tật thì người khuyết tật đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định của Luật Người khuyết tật, nhưng được hưởng các chính sách khác theo quy định của Luật Người khuyết tật nếu pháp luật về người có công với cách mạng hoặc pháp luật về BHXH chưa quy định.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/co-duoc-huong-hai-che-do-tro-cap-hang-thang-102220809131916048.htm