Hướng dẫn xác định gói thầu dịch vụ tư vấn hay phi tư vấn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 4 Luật Đấu thầu, dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.

Theo quy định tại Khoản 9, Điều 4 Luật Đấu thầu, dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại Khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại Khoản 8 Điều này.

Theo đó, việc xác định loại gói thầu thực hiện theo quy định nêu trên. Nếu gói thầu đòi hỏi kiến thức, trình độ chuyên môn, phương pháp luận của các chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu thì coi là gói thầu dịch vụ tư vấn.

Trường hợp gói thầu chỉ bao gồm nội dung kiểm tra, ghi nhận thuần túy các chỉ số có liên quan, sử dụng máy móc, thiết bị để thực hiện, không đòi hỏi trình độ, phương pháp luận của chuyên gia thì có thể coi là dịch vụ phi tư vấn.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/huong-dan-xac-dinh-goi-thau-dich-vu-tu-van-hay-phi-tu-van-10222062010191214.htm