Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam giáo dục đại học

Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam giáo dục đại học  - Ảnh 1.

Thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025

Toàn văn Thông tư 26/2022/TT-BTC

Theo Thông tư, nguồn kinh phí thực hiện gồm: Nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề) được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp quản lý của Luật Ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao và mức chi quy định tại Thông tư này;

Nguồn tài chính của các cơ sở giáo dục đại học thuộc đối tượng tham gia triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025 theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

Nguồn tài trợ, hỗ trợ, huy động hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định, khuyến khích áp dụng theo nội dung quy định tại Thông tư này.

Các nội dung và mức chi

Thông tư quy định các nội dung và mức chi như sau:

Chi hội nghị, họp Ban chỉ đạo, Hội đồng tư vấn khối ngành, Hội đồng thẩm định chương trình để phục vụ cho hoạt động xây dựng chuẩn chương trình đào tạo đối với các trình độ của giáo dục đại học, Hội đồng tư vấn xây dựng và thẩm định báo cáo tham chiếu khung trình độ quốc gia Việt Nam và Khung tham chiếu trình độ Asean (gọi là báo cáo tham chiếu): Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, Thông tư số 71/2018/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Chi cho các hoạt động điều tra, khảo sát, thu thập, so sánh, phân tích các tài liệu mô tả các dịch vụ, hoạt động, công việc của khối ngành của từng lĩnh vực đào tạo phục vụ cho hoạt động xây dựng chuẩn chương trình, báo cáo tham chiếu: Áp dụng theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia.

Chi in ấn tài liệu, mua văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động xây dựng chuẩn chương trình, xây dựng báo cáo tham chiếu: Thanh toán theo thực tế phát sinh do thủ trưởng đơn vị quyết định trong phạm vi dự toán được giao và hóa đơn chứng từ chi tiêu hợp pháp.

Chi thông tin, truyền thông về khung trình độ, báo cáo tham chiếu. Các nội dung chi gồm: Chi sản xuất, đăng tải, phát sóng, phát hành các tài liệu, ấn phẩm dưới dạng các tác phẩm báo chí, xuất bản và sản phẩm truyền thông khác.

Chi bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên theo chuẩn chương trình đào tạo của khung trình độ: Thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Chi rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, biên soạn chương trình, giáo trình: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Việc phân bổ, giao dự toán, tạm ứng, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025 thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2022.

Theo Lan Phương (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/huong-dan-co-che-tai-chinh-thuc-hien-khung-trinh-do-quoc-gia-viet-nam-giao-duc-dai-hoc-10222051910363343.htm