Theo dự thảo thông tư, tổ chức thu phí theo quy định, gồm: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an cấp tỉnh; công an cấp huyện và xã.

Mức thu phí cụ thể như sau: Mức xác thực thông tin công dân bằng in nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy; tin nhắn SMS trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua Cổng dịch vụ công; văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua Cổng dịch vụ công; văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua ứng dụng phần mềm và văn bản giấy trả lời kết quả thông tin đề nghị cung cấp, đều có mức phí là 1.000 đồng/trường thông tin.

Trong đó, một trường thông tin là một thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Dự kiến thu phí khai thác thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Bộ Tài chính đề xuất mức thu phí khai thác thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh: TL.

Chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu phí kê khai, nộp phí theo tháng và quyết toán theo năm theo quy định.

Tổ chức thu phí được trích lại 30% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Nghị định số 120/2016/ NĐ-CP của Chính phủ và nộp 70% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành./.