Tập sự tại vùng khó khăn được hưởng 100% lương

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 5 nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong thời gian tập sự được hưởng 100% bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo gồm: Công chức cấp xã, ở vùng cao, biên giới, hải đảo.

Theo Chinhphu.vn

https://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Tap-su-tai-vung-kho-khan-duoc-huong-100-luong/434248.vgp