Người được ủy quyền họp Hội đồng quản trị có quyền gì?

Theo phản ánh của ông Vũ Đức Minh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần của ông gồm 3 thành viên, trong đó 1 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty.

Theo quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị trong công ty ông giống với quy định từ Điểm a đến Điểm p Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020. Vậy, Hội đồng quản trị trong công ty ông có thể ủy quyền một phần hoặc toàn bộ thẩm quyền của mình cho Giám đốc công ty được hay không?

Theo Điểm b Khoản 9 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên Hội đồng quản trị có quyền ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Vậy, người được ủy quyền có quyền tự quyết vấn đề biểu quyết được hay không (không phụ thuộc ý chí thành viên Hội đồng quản trị) trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị cho phép người ủy quyền làm điều đó?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Luật Doanh nghiệp năm 2020 không quy định về việc Hội đồng quản trị công ty cổ phần ủy quyền một phần hoặc toàn bộ thẩm quyền của mình cho Giám đốc công ty.

Đồng thời, Điểm a Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã quy định Giám đốc công ty có quyền và nghĩa vụ “Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị”.

Theo quy định tại Khoản 9 Khoản 11 Điều 157 và Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp năm 2020, thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần được quyền ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

Việc ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị phải tuân thủ quy định của pháp luật dân sự về hợp đồng ủy quyền, thời hạn thực hiện hợp đồng ủy quyền, nội dung các quyền được ủy quyền.

Theo Chinhphu.vn

http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Nguoi-duoc-uy-quyen-hop-Hoi-dong-quan-tri-co-quyen-gi/434212.vgp