Infographic: Đề xuất gần 27.600 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động

 
Theo Hanoimoi.com.vn/Thời báo tài chính Việt nam
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2021-06-10/infographic-de-xuat-gan-27600-ty-dong-ho-tro-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong-105473.aspx