TRỰC TIẾP: Lễ phát động Chương trình đánh giá, công bố các Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2021

Theo Tạp Chí Diễn Đàn Doanh nghiệp

https://enternews.vn/truc-tiep-le-phat-dong-chuong-trinh-danh-gia-cong-bo-cac-doanh-nghiep-ben-vung-tai-viet-nam-nam-2021-197353.html