Chương trình phối hợp giữa VCCI và Hội Khuyến học Việt Nam đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài