Nhà thầu tách từ công ty mẹ, đánh giá năng lực thế nào?

Bà Nguyễn Quyên đang thực hiện lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp quy mô nhỏ dưới 5 tỷ đồng và có một nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, nhà thầu này mới được tách từ công ty mẹ (công ty cổ phần) ra từ tháng 6/2020 và đã đăng ký kinh doanh xong. Nhưng khi tham dự thầu, công ty lại kê báo cáo tài chính 3 năm của công ty mẹ.

Bà Quyên hỏi, trong tình huống này công ty mới tách có được thừa hưởng một phần doanh thu của công ty mẹ không? Nếu được hưởng thì phải có báo cáo tài chính riêng không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 3 Luật Đấu thầu quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 91 Bộ luật Dân sự quy định một pháp nhân có thể tách thành nhiều pháp nhân. Sau khi tách, pháp nhân bị tách và pháp nhân được tách thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự của mình phù hợp với mục đích hoạt động.

Đối với vấn đề của bà Quyên, hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định nêu trên. Theo đó, nếu nhà thầu tham dự thầu được tách ra từ công ty mẹ thì nhà thầu này được kế thừa một phần năng lực, kinh nghiệm của công ty mẹ trong phạm vi đóng góp của mình.

Tuy nhiên, trường hợp pháp nhân được tách không phải được hình thành từ một bộ phận hoạt động độc lập (chi nhánh, xí nghiệp...) của pháp nhân bị tách thì không đủ cơ sở để xác định năng lực, kinh nghiệm của pháp nhân được tách trong quá khứ.

Theo Chinhphu.vn
http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Nha-thau-tach-tu-cong-ty-me-danh-gia-nang-luc-the-nao/414611.vgp