Đề nghị Đài tiếng nói VN thanh toán công nợ tồn đọng cho công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta