Cho phép công ty TNHH XDSX&TMDV Hùng Đại Sơn được gia hạn thời hạn và nộp tiền cấp quyền khai thác khoảng sản, tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với mỏ đá hoa Bản Nghè, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái. -Cho phép công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi pháo được gia hạn thời gian nộp tiền cấp quyền cấp quyền khai thác chế biến khoáng sản, cho phép giãn thời gian nộp tiền phí Bảo vệ môi trường và tiền kí quỹ Bảo vệ môi trường đối với mỏ Wolfram đa kim Núi Pháo, xã Hà Thượng, huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên. -Cho phép các doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác khoáng sản nhưng do dịch Covid 19 chưa triển khai được hoạt động khai thác khoáng sản được gia hạn thời gian xây dựng cơ bản mỏ, thời gian bắt đầu khai thác khoáng sản.