Kiến nghị bãi bỏ công văn số 3854/TCT-CS ngày 25/9/2019 của Tổng cục Thuế